Blogg

Här i bloggen tar vi upp alla aspekter av det mycket breda ämnet juridik. 

Sida 2

RSS

Vad är ett brottmål?

16 Nov 2020

Advokater som företräder klienter i brottmål är inte ovanligt att se i deckare på tv. Men hur går det egentligen till på riktigt och vilka brott är det som räknas som ett brottmål i lagens ögon?

I deckare på tv kan man se olika typer av advokater som slåss för sina brottsliga klienter i rätten. Det finns de som är ärliga och bra. Men även de som är lika brottsliga som klienterna de ska försvara. Och tillsammans gör det en perfekt grogrund för den dramatik som man eftersträvar.

I verkligheten ser det oftast lite annorlunda ut. De snabba växlingarna består istället av ett gediget grundarbete med ofta hundratals sidor dokumentation som ska presenteras. Där allvarligare brott kan ta månader att utreda och förbereda. Och i vissa fall till och med år. Det är inte heller så godtyckliga domar som man ofta kan uppleva på tv-skärmen. Utan det finns mycket tydliga ramar och belägg för de besluten som i slutändan presenteras den tilltalade.

Advokatyrkets stora utsatthet

Som advokat inom området brottmål har man ofta en mycket utsatt position. Uppdraget består i att se till att den tilltalade får en rättegång som är rättvis och korrekt. Men ibland kan det vara svårt att kunna hålla det objektiva förhållningssättet. Det kan vara ett brott, eller just den tilltalade, som man känner en stor känslomässig påverkan av. Antingen på grund av den tilltalade som person eller på grund av det begångna brottets natur.

Men som tur är kan man med åren falla in i en roll där man lär sig att lägga de mänskliga känslorna åt sidan. Även om vissa mål till och med åsamkar en mediestorm där man på det sättet blir ifrågasatt och utsatt. För det är viktigt att komma ihåg yrkets grundsten som är att se till att alla får en rättvis rättegång.

Vem som är motparten

När man talar om brottmål så är det inte alla brott som man i dagligtal menar. För det finns många sätt som man kan skada en annan människa utan att det ses som ett brott i lagens ögon. Brottmål är ett mål där den tilltalade har gjort något som strider mot landets lagar. Och det innebär dessutom att den som driver målet är landet. Inte den som blivit utsatt för brottet. Det kan vara mord, misshandel, våldtäkt och även andra brott som stöld. Men även brott inom ekonomi och företagande innefattas här. Läs mer om brottmålsadvokater på denna hemsida: https://www.brottmålsadvokatmalmö.se 

Var ska barnen bo?

23 Oct 2020

Har ni skilt er? Kan ni inte komma överens om var barnen ska bo? Innan det blir till en vårdnadstvist i tingsrätten bör ni ta all hjälp ni bara kan av familjerätten som finns i er egen kommun.

En vårdnadstvist handlar oftast om att en av föräldrarna vill ha ensam vårdnad om barnen. I vissa fall är det inga problem och den andra föräldern lämnar över vårdnaden utan att bråka. Att ha egen vårdnad innebär att man har ett mycket större ansvar. Man kan fatta egna beslut gällande skolgång och även om var i landet barnet ska bo. Men i de flesta fall motsätter sig den andra föräldern det. En vårdnadstvist kan vara en långdragen process. Det är viktigt att ta hänsyn till barnen och sätta dem i första rummet. 

Läs mer om vårdnadstvist.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Det kan ta väldigt lång tid när man går in i en vårdnadstvist. Innan man går in i den bör man dock ha tagit den hjälp som erbjuds från familjerätten i er egen kommun. De försöker skynda på processen för att den ska gå snabbare, främst för barnens skull. Först steget är att man tar ett besult i tingsrätten. Behöver man gå vidare efter det kan det ta upp emot 12 månader, i värsta fall mer. Hur lång processen blir beror på hur många hinder man stöter på längs vägen. Om den andre föräldern gör en överklagan till hovrätten kan det ta väldigt lång tid. Med andra ord tar varenda fall olika lång tid och man kan inte säga säkert hur lång tid det kommer ta i varje enskilt fall. Men de arbetar för att processen ska vara så snabb och smidig som möjligt.

Vad är en vårdnadstvist?

Det finns olika anledningar till att en vårdnadstvist inleds, det kan vara att man som föräldrar inte alls kan kommer överens om hur man ska ha det. I många fall räcker det då med att ta hjälp av en advokat som jobbar i familjerätten. Ibland är den ena föräldern inte lämplig som vårdnadshavare. Den kan t.ex. ha problem med droger, kriminalitet, misshandel, mm. Även då blir det en vårdnadstvist. Med en vårdnadstvist utser man vem som ska ha ensam vårdnad om barnet eller barnen. En vårdnadstvist är jobbig för alla inblandade. Men tänk på att barnen är viktigast och försök att ta hänsyn till deras känslor. Det är ni som valt att separera, inte barnen.

När du behöver en brottmålsadvokat i Göteborg

1 Nov 2019

Det är mycket fokus nu på gängvåld som vi har sett i både Stockholm och i Malmö. Också Göteborg har fått sin beskärda del av skottlossningar och gängvåld, även om de senaste månadernas skottlossningar har gällt kvinnor i Stockholm och Malmö. Så de kriminella som finns i Göteborg kan behöva en brottmålsadvokat i Göteborg som försvarar dem och ser till att de får en rättvis dom. Även en kriminell behöver rättvisa domar.

Vad kan man behöva när man måste anlita en brottmålsadvokat i Göteborg? Här anser vi att erfarenhet och personlighetstyp är mer avgörande för att en advokat lyckas med konststycket att försvara någon som är oskyldig till ett brott, eller som ser till så att deras klienter får en rättvis utredning och dom.

Det krävs av en brottmålsadvokat

När du behöver en brottmålsadvokat i Göteborg

 • Utbildning – att en brottmålsadvokat ska ha den rätta utbildning kanske vi ser som självklart, men det är inte på något sätt självklart. En advokat som har utbildats i ett annat land än Sverige, bör ha en utbildning som motsvarar eller är bättre än den svenska juristkandidatens examen. Det är endast universitetens juridikutbildningar som bör räknas till en tillräckligt bra utbilding för en brottmålsadvokat.
 • Erfarenhet – det är snudd på viktigare att en brottmålsadvokat har rätt slags erfarenhet än att hon, eller han har den rätta utbildningen. Det är erfarenhet som gör att en brottmålsadvokat vet och kan försvara sin klient på ett tillräckligt bra sätt.
 • Analytiskt sinnelag – en brottmålsadvokat bör kunna tänka analytiskt och kritiskt till det som sker under en förundersökning eller rättegång.
 • Intelligens – detta har också med det analytiska tänkandet att göra. En brottmålsadvokat måste alltid ifrågasätta det som åklagaren påstår, eller det som polisen påstår, som urtreder det eventuella brottet och inte bara svälja det som de påstår. Särskilt viktigt är det om polisen eller åklagaren gör ett dåligt jobb.
 • Kreativitet – även kreativitet har med både det kritiska och intelligenta tänkandet att göra. En brottmålsadvokat måste kunna tänka utanför boxen, och göra egna utredningar och genom att ifrågasätta det arbete som polisen och åklagaren gör, eller inte gör, peka på det som talar emot att den egna klienten skulle vara skyldig.
 • Förtroendeingivande – en brottmålsadvokat måste kunna vara förtroendeingivande. Här kommer det an på klädsel, intryck och utseende, bemötande och uppträdande om en brottmålsadvokat lyckas inge förtroende hos domare och motpartens advokat.
 • Förmåga till nätverkande – en lyckad brottmålsadvokat bör kunna få bra kontakter hos polis och domare. Först då lyckas en brottmålsadvokat få insyn i förundersökning och det arbete som polisen företar sig.

Vad är straffet för bokföringsbrott?

14 Oct 2019

Vad är straffet för bokföringsbrott, finns det förmildrande omständigheter och vad kan räknas som ett grövre brott?

Från statens sida har man börjat slå ner hårdare på ekonomisk brottslighet och bokföringsbrott är inget undantag från detta. Många tar chansen att tjäna mer pengar genom att fiffla lite med siffrorna i sin bokföring - andra gör det av ren okunskap och aktsamhet. Vad gäller påföljden för bokföringsbrott så är fängelse i max två år det högsta taket. Bedöms brottet som ringa så är böter den normala påföljden, där är dock straffskalan fängelse i högst sex månader. Om man bedömer ett bokföringsbrott som grovt så kan man dömas till fängelse i minst sex månader och som högst sex år.

Det ger en klar bild av vad som kan vänta om man som näringsidkare inte sköter sin bokföring enligt konstens alla regler. Man kan även räkna med att en åklagare kommer att yrka på att man får betala företagsbot - den betalar man som näringsidkare ur egen ficka. Det bästa sättet att undvika ett bokföringsbrott - och här vänder vi oss till de som agerar oaktsamt - är att ta professionell hjälp med bokföringen.

Att anlita en redovisningsbyrå är det säkraste sättet att visa att man har rent mjöl i påsen och att man tar sin bokföring på det allvar som den kräver. Det kostar inte många kronor att köpa sig den säkerheten. En redovisningsbyrå är en partner man ej vill vara utan.

Den vanligaste påföljden är böter och villkorlig dom

Om man ser till statistik från BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - så är den vanligaste påföljden vid ett bokföringsbrott villkorlig dom och dagsböter. Detta går emellertid stick i stäv med hur Högsta Domstolen normalt brukar döma. HD:s syn på bokföringsbrott - enligt tidigare domar - är att fängelse bör vara den naturliga påföljden. Man anser att brottets art är så pass allvarligt att ett fängelsestraff ska dömas.

Det ger en hint om framtiden. Troligt är att detta kan komma att ändras och att det normala i framtiden är att en näringsidkare som fuskar med sin bokföring snarare kan räkna med fängelse än med dagsböter och en villkorlig dom. Detta är en spekulation, men man kan ändå tänka sig att en slags mellanväg kan hittas - en mellanväg som innebär exempelvis samhällstjänst.

bokföring

Vad kan ge en mildare dom?

Det finns några argument som kan tala mot ett fängelsestraff i samband med bokföringsbrott. Vi räknar upp några av dessa:

 • En blygsam rörelse som ej bedrivits på heltid. Man kan ta hänsyn till storleken på en rörelse och se att ett bokföringsbrott skett som en följd av slarv eller okunskap.
 • Svag ekonomi. Om man kanske inte har råd att anlita en redovisningsbyrå så kan detta tala för en mildare dom.
 • Inga anställda. Har man varit ensam anställd så är det i många fall en förmildrande omständighet.
 • Rörelsen är liten och har gått med förlust. Detta är också ett argument till varför man ska kunna undvika exempelvis fängelse som påföljd.
 • Tidsfaktorer. Om en rörelse är relativt ny kan påverka. Detsamma om verksamheten haft uppehåll under en period och att det är under denna som slarvet med bokföringen skett.

Kan advokat frånträda uppdrag?

11 Oct 2019

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot sin klient och företräda dennes intressen – frågan är om man som advokat kan frånträda uppdrag och detta som en följd av exempelvis samarbetsproblem?

En advokat får aldrig gå emot klientens uttryckliga vilja och som advokat så får man heller inte handla för egen vinning och mot egna fördelar; samtidigt får man heller inte ta hänsyn eller påverkas av olika ovidkommande omständigheter. Som anklagad så måste man fullt ut kunna lita på sin advokat och veta att allt man säger till denne också sägs i förtroende. Det ska inte föras vidare. Detta brukar sällan innebära några problem. I det flesta fall handlar det om information som kan tala till klientens fördel och som kan handla om exempelvis motsägelser från ett vittne eller en tydligare förklaring om varför man som anklagad agerat på ett visst sätt. Den typen av information är ofta användbar och den används också i rätten.

handskakning

En advokat kan frånträda uppdrag

Däremot så kan viss typ av information komma att strida mot en annan av advokatens grundpelare. Nämligen att inte främja orätt. Gränsen mellan att visa trohet och lojalitet mot klienten och att inte främja orätt kan vara väldigt tunn och svår att balansera på.

Hur agerar man som advokat om klienten - direkt eller indirekt - erkänner sig skyldig till brottet han anklagats för, men vägrar att göra detta i rättegången? Hur ska man som advokat agera om klienten uppenbart pekar ut någon oskyldig person? Det går att frånträda ett uppdrag och det är fullt möjligt att lämna över ett sådant uppdrag till någon annan.

Hur går man vidare?

Om man som advokat väljer att frånträda ett uppdrag – av ovan nämnda skäl; exempelvis att man främjar orätt – så behöver man inte slå på den stora trumman. Det vill säga – man behöver kanske inte basunera ut anledningen till varför man inte längre vill företräda den anklagade. Det räcker med att säga att man har olika uppfattningar om hur fallet ska drivas i rätten, eller att man kanske saknar det förtroende och samarbete som krävs. Som lekman kan man naturligtvis spekulera i detta i framtiden. Om en advokat frånträder ett uppdrag som blivit uppmärksammat i rätten och anger skäl som exempelvis samarbetsproblem - handlar det då i själva verket om att han skulle främja orätt om han valde att fortsätta? Inte nödvändigtvis.

Det förtroende och det samarbete mellan klient och advokat som nämndes måste naturligtvis också finnas där. En advokat måste fullt ut kunna sköta sitt jobb och fullt ut kunna följa den plan som finns. Om en klient motsätter sig detta och ständigt vill påverka – det är långt ifrån ovanligt – så kan detta förvandlas till en omöjligt uppgift och då kan man som advokat välja att frånträda uppdraget. Givet naturligtvis det uppenbara: att en advokat aldrig får gå emot klientens uttryckliga vilja. Här handlar det, återigen, om en balansgång. Kanske kan en annan advokat hitta bättre vägar till kommunikation med detta klient? Vi är trots allt bara människor och personkemi måste finnas för att ett så bra resultat som möjligt ska kunna nås. Det gäller inom allt, men det kan vara extra tydligt just mellan klient och advokat. Här kan man läsa vidare och om advokat som man kan anlita i Uppsala: https://www.advokatuppsala.biz.

Vad är straffet för misshandel?

11 Jul 2019

Enligt lagen finns det olika grader av misshandel. Det finns fyra grader av misshandel som man kan bli dömd för. De är "ringa misshandel", "misshandel", "grov misshandel" och "misshandel synnerligen grovt brott". Utifrån dessa fyra grader av brott som man kan bli misstänkt och eventuellt dömd för, utdelas straff. 

Ringa misshandel

Detta ä den lindrigaste graden av misshandel och innebär att man har slagit en annan person, men inte så att den andra blir handikappad, eller liknande. Straffet för ringa misshandel är böter, eller fängelse i högst 6 månader, och leder oftast till böter.

Misshandel

Den som blir dömd för brottet att ha begått misshandel kan få fängelse upp till 2 år, men de flesta blir dömda till 1 års fängelse för misshandel, som ofta omvandlas till några månader. Det innebär att man har slagit någon, kanske upprepade gånger.

Grov misshandel

Blir man dömd för grov misshandel, innebär det att man som brottsling har visat stor hänsynslöshet mot den som man har misshandlat. Dessutom inverkar hur stor skadan blivit för den som har blivit misshandlad. Och åldern både på offret och den som är skyldig.

Misshandel synnerligen grovt brott

Detta är ganska ovanligt, men innebär att den som har gjort sig skyldig till detta, har närmast torterat sitt stackars offer och då kan den skyldiga bli dömd till 4-10 års fängelse. Dock är det ovanligt att någon får så långt straff som 10 år, oftast handlar det om 5-6 års fängelse på sin höjd.

misshandel

Bevisen som krävs för fällande dom

Det kan vara svårt att bevisa en misshandel. Här krävs det mer än att någon berättar om en misshandel. Förutom att den som blivit utsatt för misshandeln berättar om hur det gick till, krävs det oftast annan "stödbevisning" som det heter. Det vill säga, en läkare måste ha dokumenterat och sett blåmärken och skador efter misshandeln. Helst ska ett vittne ha sett när misshandeln ägde rum och kan berätta om klockslag, plats och hur misshandeln gick till. Har man allt detta, bör brottet gå att bevisa. Utan vittnen, och definitivt utan dokumenterade skador är det så gott som omöjligt att bevisa en påstådd misshandel. En försvarsadvokat kan alltid säga att skadorna kan ha kommit av olika saker; man har gått in i en vägg, gått in i en dörr, ha ramlat från taket, från ett träd eller ramlat på gatan. En duktig advokat kan alltid så ett tvivel hos tingsrättens domare och nämndemän, och med ett rimligt tvivel blir ingen dömd. Läs mer om en duktig advokat här: https://www.misshandel.nu.

Är det kriminellt att knarka?

16 Jun 2019

Det är en något märklig tankekullerbytta som sker i lagen här. Det är nämligen kriminellt att ha narkotika, att äga narkotika och det är förbjudet i lagen att sälja narkotika, men det är inte förbjudet att knarka. Men ska man kunna knarka, innebär det ju att man måste äga knarket för att kunna knarka det, eller menar lagen att man ska knarka någon annans knark? Så egentligen borde ju lagen bli tydlig här; antingen är det olagligt att knarka OCH äga narkotika, eller så borde det vara lagligt. Däremot borde det alltid vara som det är nu; olagligt att sälja narkotika. Om man tillvekar narkotika, är ju det lika olagligt som att sälja det.

Om nu någon vill förstöra sitt liv genom att knarka, kanske man ska låta den personen som gör det, förstöra det. Man kan ju inte tvinga någon även om allt missbruka leder till stor mänskligt lidande, men vi har ju vissa friheter här i vårt land.

Narkotikabrott vanligaste brottet

Man skiljer mellan ringa narkotikabrott, och grovt narkotikabrott. Det ringa narkotikabrottet kanske är att man har haft narkotika i sin ägo, och är det inte stora mängder, är det ett ringa narkotikabrott. Då brukar man dömas till böter, till samhällstjänst, eller skyddstillsyn. Men om man har sålt narkotika i stora mängder då kan man dömas till grovt narkotikabrott och det brukar i de flesta fall leda till fängelse. Att antalet narkotikabrott är vanligast i Sverige beror på att alltfler missbrukar narkotika. De öppna gränser som vi har inom EU har ju gjort att det flödar in narkotika in i Sverige, samtidigt har också tillgången till internet möjliggjort att fler kan beställa narkotika som de får via posten. Det har lett till att mer narkotikamissbruk har spritt sig från storstäderna till mindre städer.

Unga mer benägna missbruka narkotika 

Allt fler ungdomar än förut är benägna att missbruka narkotika. I storstäderna har det blivit inne att missbruka allt från kokain till olika tabletter, läkemedel och syntetiska narkotika på fester och uteställen. Det sägs att de allra flesta som blir intagna på fängelserna numera är sådana som har anklagats och misstänkts för narkotikabrott. Och är antalet narkotikbrott det vanligaste brottet i Sverige innebär det ju att fler missbrukar narkotika, eller hur? Skulle det hända dig, eller någon närstående, att de blev misstänkta för narkotikabrott är det alltid viktigt att få tag i en duktig advokat som kan försvara en och se till att man får vård i stället för ett kallt fängelse.

Du är ansvarig för säkerheten vid din badtunna

14 Apr 2019

Att ha en badtunna i trädgården eller på altanen är härligt, men medför också ett ansvar. Enligt lag och försäkringsbolag är det du som är ägare till badtunnan som är ansvarig för de badandes säkerhet. Detta innebär att du för din egen sinnesfrids skull ska vara försiktig med hur badtunnan används. Att till exempel säga till kvarterets alla barn att det är fritt fram att komma och bada i badtunnan när som helst, kan kännas som en frikostig gest, men är i praktiken inte en god idé.

Lämna aldrig ett barn nära vatten

För det första ska barn överhuvudtaget aldrig lämnas ensamma i närheten av vatten. Barn har ett mindre utvecklat säkerhetstänkande än vuxna och roliga lekar kan utvecklas till att bli rent livsfarliga när barnen kommer igång och eldar på varandra. I en badtunna är steget aldrig långt till att ramla och slå i huvudet och kanske förlora medvetandet utan att kompisarna märker det. Rolig lek kan förvandlas till entragedi på ett ögonblick.

Tänk alltid ett steg längre

En badtunna är en fantastisk tillgång, men den ska användas med förnuft. Ta gärna med gästerna med ut för ett dopp efter middagen, men lämna aldrig kompisen kvar som tagit sig några glas för mycket. Somnar man eller förlorar medvetandet i närheten av vatten kan det vara bland det sista man gör.

Likadant med barn. Det är härligt för barnen och hela familjen att bada, stoja och leka i en badtunna, men som ansvarig måste du vara uppmärksam på om lekarna går överstyr. Det ska alltid vara en närvarande vuxen med när barnen leker i och omkring badtunnan, och den vuxne ska hålla uppsikt. Detta innebär blicken fäst på de som leker och inte i mobilen eller laptopen. Rena självklarheter egentligen men det tål att upprepas. Om ett barn hamnar under vatten kan en incident utvecklas till en katastrof på mycket kort tid.

Påföljder om du brister i ansvar

Skulle någon råka ut för en olycka eller omkomma i din badtunna kommer du som ägare att hållas ansvarig. Det kommer att ifrågasättas vad du gjort för att upprätthålla säkerheten för de badande och i allra värsta fall kan du komma att åtalas för vållande till annans död om det befinns att du brustit i ditt ansvar.

En badtunna ska vara en plats för njutning och lek, inte en brottsplats. Ta ditt ansvar som ägare och se alltid till att badtunnan är täckt med ett rejält lock när ingen badar, samt att det finns halkskydd på badtunnans kanter och runt om den. Ta dig tiden att prata med barnen om vad man får och inte får göra i och omkring badtunna och framför allt – var alltid med när barnen badar, och var med 100%.

Med rätt säkerhetstänk blir badtunnan den källa till glädje och avkoppling som den var tänkt att vara, och du kommer att fortsätta sova gott om nätterna.

Kan du stämma en firma inom VVS som misskött sig?

16 Mar 2019

Det finns en negativ trend i Sverige som synts efter det att rot-avdraget introducerades. Trenden i fråga handlar dels om fuskjobb och del som svårigheten i att som kund få rätt rent juridiskt och bli ersatt ekonomiskt. Även om man drar exempelvis ett företag inom VVS inför rätta och lyckas vinna målet så är det svårt att bli ersatt för den vattenskada (eller någonting annat) som företaget, genom ett fuskjobb, legat bakom.

Många företag ansöker nämligen om konkurs i sådana lägen och som tidigare kund kan man då hamna ganska långt bak i kön av fordringsägare. Det här gäller alla yrken som har med Rot-avdraget att göra och det handlar inte om någon lokal variation - problemet går från Malmö i söder till Kiruna i Norr - och allt beror på den större efterfrågan.

Vi har numera råd att förverkliga de drömmar om renoveringar och tillbyggnader som tidigare ofta stannat vid just drömmar. Rot-avdraget gör det möjligt för en privatperson att anlita en firma inom VVS för att ombesörja en omfattande badrumsrenovering - eller för att installera en bergvärmepump - och dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet företaget i fråga lägger ner.

Det är klart att den generösa skatterabatten ger incitament att förändra i sitt hem - men den föder även oseriösa aktörer. Istället för att hamna i en tvist mot ett byggföretag, en elektriker eller ett företag inom VVS och i och med detta ha en längre tid av ovisshet och konflikt framför sig så anser vi att man gör bäst i att agera innan.

Det gör man genom att dels inse att det finns oseriösa företag som erbjuder sina tjänster och dels genom att lära sig att identifiera de som är seriösa (och så klart välja dessa).

Välj rätt företag inom VVS i Malmö

Vi tänkte ge några tips kring detta och vi kan säga att du äger ett hus i Malmö där du tänkt dig att renovera badrummet och i samband med detta även genomföra ett stambyte. Du behöver således ett företag som erbjuder sina tjänster inom området VVS. Så här hittar du rätt:

 • Offerter. Du börjar med att ta in så många offerter som möjligt. Då dessa kommit in så kan du direkt kassera de dyraste och de billigaste företagen. Välj något som ligger någonstans i mitten rent prismässigt.
 • Kolla kunder. Nästa steg är att gå till botten med företagets historik. Det gör du bäst genom att kontakta tidigare kunder. Ju fler referenser du kan få, desto bättre är det och om du kan gå låmngt bak i tiden så är det ytterligare en fördel.
 • Avtal, garanti och betalning. Först och främst så ska du kolla att man är certifierade för jobb i exempelvis våtrum och att man har de utbildningar som krävs i övrigt. Ställ frågor och kräv bevis (jobbigt, men nödvändigt). Andra steget är att upprätta ett avtal som är begripligt även för dig - det kan spara onödiga kostnader. Steg nummer tre är att du ska ha skriftlig garanti på jobbet. Nummer fyra är en viktig punkt: betala då jobbet är färdigt, besiktigat och godkänt - gärna av en extern besiktningsman - och aldrig i förskott. Där går tyvärr många på minor i samband med renoveringar. Man betalar en större summa i förskott och därefter så ser man inte företaget igen.

Ta hjälp vid vårdnadstvist

19 Feb 2019

Det är jobbigt när livet förändras genom en separation. Oavsett om det finns barn med i bilden eller inte. Mycket praktiskt måste lösas med allt mellan himmel och jord. Men framför allt ett nytt boende måste ordnas snabbast möjligt. Det är inte så roligt att tvingas bo hos familje elelr vänner till boendet är löst. När det sedan är minst sagt frostigt mellan mamman eller pappan till de gemensamma barnen blir det riktigt jobbigt. Hur ska barnens boende lösas på bästa sätt?

Det bästa är såklart att barnen slipper byta skola, förskola liknande och att man bor relativt nära varandra så hämtningar och lämningar blir så smidiga som möjligt. 

Gift eller sambo

När det gäller gifta par som får barn blir båda automatiskt vårdnadshavare för barnet. Är därimot föräldrarna endast samboende blir modern alltid ensam vårdnadshavare. I dessa fall måste faderskapet fastställas och därefter måste fadern anmäla om han vill ha gemensam vårdnad.

Försök att se till barnens bästa

De regler som gäller vid familjemål liknar vanliga tvistemål. Det vanligaste itvisterna hanldar om att föräldrarna inte kan komma överens om ansvar och samarbete angående gemensamma barnet eller barnen. När det gäller ensam vårdnad handlar det oftast om allvarliga brister hos föräldrarna, som till exempel kriminalitet, missbruk eller psykiska åkommor och då brukar rättsystemet fungera relativt väl. 

Se över alla möjligheter

Vid en separation med barn inblandade är en jobbig tid. Om båda föräldrarna är överens om delad vårdnad blir det en massa pusslande. Självklart kan det kännas enklast om en av föräldrarna tar hand om vårdnaden men det är mycket ansvar. Och det är alltid bäst att dela upp ansvaret mellan föräldrarna om man får det att fungera. Det är många rutiner som kommer att förändras. Det är bra att undersöka möjligheterna att få hjälp av familj och vänner för att underlätta vardagen med barnens förskola, skola och aktiviteter.

Ta juridisk hjälp

Finns det inte några allvarliga brister är det bytydligt svårare, med all rätt, att få ensamvårdnad. På sättet processordningen är utformad måste man argumentera för sin sak, och förklara varför den andra inte är lämpad, att få ensam vårdnad. Man ställer föräldrarna mot varandra och barnet kommer i kläm. Förälder ställs mot förälder, med det enskilda barnen som största förloraren. 

När ni försökt allt och inte kommer överens om vårdnaden rekommenderas att få rättslig hjälp så allt går rätt till. Här kan du läsa mer om tvister och familjerätt: www.gemensamvårdnad.com.

Krock under körlektionen

15 Feb 2019

Körkortet är inte enbart en nödvändighet för att kunna förenkla i vardagen och för att ha en bättre chans i arbetslivet. Det är dessutom något som ger en enorm frihetskänsla. Många glömmer bort att det är roligt att köra bil; man ser det som en stress och press bara att ta körkortet och glömmer därmed bort att det även är spännande. Att sätta sig bakom ratten för första gången, utan en handledare, och köra en bil - den känslan kan egentligen inte beskrivas i ord: den måste upplevas.

Många ser bilkörning som någonting farligt. Där finns en poäng - en bil kommer upp i väldiga hastigheter och det, tillsammans med kraft och tyngd, gör att fruktansvärda olyckor kan inträffa och tyvärr också inträffar längs våra svenska vägar.

Därför krävs också en skicklig handledare som kan påvisa vilka faror som finns, hur man undviker dessa och som trycker in ett säkerhetstänk hos varje elev och individ. Särskilt viktigt blir detta om man ser till en intensivkurs.

En intensivkurs ger en snabb väg till körkortet

En intensivkurs är en komprimerad körkortsutbildning där man under en kortare tid ska lära sig allt från ren teori till bilkörning och samtidigt också kombinera dessa kunskaper i praktiken. Att gå från noll till hundra på några veckor är inte omöjligt; men som sagt: det kräver en handledare med god kunskap, fin pedagogik och god kännedom om vilken typ av människa som sitter bakom ratten.

Handledaren har ansvaret

Rent juridiskt och enligt körkortsförordningen så bär också handledaren ansvar för färden framåt. Skulle du som elev backa på ett annat fordon så är det inte i juridisk mening du som gjort det - där din handledare. Det är nämligen så att du kör en bil med dubbelkommando och där din handledarens pedaler, så att säga, har det sista ordet.

Även om du gasar som om det inte finns någon morgondag så kommer bilen i fråga inte att röra sig en millimeter om di handledare trycker ned sin broms. Det gör att en intensivkurs i Stockholm också är att anse som säker. Detta i jämförelse med privat övningskörning.

Större risker att köra privat än att gå en intensivkurs

Om man kör privat - exempelvis med sina föräldrar - så finns det inte alls samma typ av säkerhet. Det är få privata bilar som har dubbelkommando. Vi skulle av den anledningen säga att man tar en risk i att enbart köra privat. Dels sett till att man kan lära sig dåliga vanor och inte få den djupare kunskap om bilkörning som en trafikskola kan ge.

Dina föräldrar må köra bil dagligen - men kör de korrekt; fuskar de aldrig och tar felaktiga beslut? Deras bilkörning är bra, men den sker säkerligen inte helt enligt trafikreglerna - något som också kommer att implementeras hos dig och i din egen bilkörning.

En trafikskola är bättre och även om det kostar pengar - en intensivkurs är dessutom dyrare - så ger en sådan bättre förberedda elever och det tjänar vi alla på. Säkrare elever minimerar risken för olyckor, både i stadsmiljö, längs motorvägar och på landsvägar.

Mer om intensivkurser: http://www.intensivkursstockholm.com.

Är det straffbart att använda våld i hemmet?

7 Feb 2019

Det är straffbart att använda fysiskt våld mot människor, även om man råkar bo ihop och vara släkt med varandra. Däremot är inte psykiskt våld straffbart. Det är inte straffbart att vara elak eller säga elaka saker till andra, men det är straffbart att slå någon annan. Att slå sina egna barn är straffbart, men det som är svårt är att kunna bevisa att barnet har blivit slaget, när och hur det gick till. Det är mycket för att domstolarna inte är anpassade till hur barn är och berättar om något som barnet har varit med om.

Domstolarna är inte anpassade för barn

Att ha med ett barn i en domstol och att barnet där ska berätta om det som barnet har varit med om, är ingenting som domstolarna vill. Därför brukar polisen filma när de förhör ett barn. Då visas polisen inspelade förhör för tingsrätten. Sedan är det upp till tingsrätten, domare och nämndemän att avgöra om de anser att det som barnet har berättat är ett bevis på att barnet har varit med om våldet och om den föräldern ska dömas för våldet.

Domstolarna vill ha mer än ett barn som berättar

Oftast brukar tingsrätterna inte döma endast för att ett barn har vittnat om våldet, utan de brukar vilja ha annan bevisning som till exempel att en läkare säger att barnet har skador som motsvarar det som barnet berättar, eller att någon har bevittnat det som barnet berättat. Att någon har sett skador på barnet, till exempel någon på skola eller förskola och om rektorn har anmält den föräldern och hört barnet berätta om det våld som barnet är utsatt för.

Även misshandel av vuxna är svårt bevisa

Är det en vuxen som blivit misshandlad brukar det vara nästan lika svårt att bevisa även våldet mot den vuxna personen, även om domstolarna är anpassade för vuxna människor. Domstolarna brukar vilja ha läkarintyg och att skadorna är dokumenterade med fotografier av skador efter våldet och att någon har bevittnat skadorna och våldet. Det kallas för stödbevisning, om något stöder det som den vuxna personen har berättat.

Det enda som kan hjällpa är en riktigt duktig advokat

Är det så att både barn och vuxna är utsatta för våld, bör man alltid anlita en duktig advokat som kan hjälpa så att de får det skydd som de behöver, både vad gäller barnets vårdnad, boende och umgänge. Läs mer om en duktig advokat på: https://www.vårdnad.com.

Skyddat boende - en nystart

8 Dec 2018

Många lever sina liv under villkor som ingen människa ska behöva göra. Det kan handla om att man lever under ett hot av sin partner där man blir misshandlad, det kan handla om hedersförtryck och det kan handla om att barnen far illa genom psykiskt våld. Det finns många anledningar till varför folk behöver hjälp. Det som är extra tydlig i detta är att man måste komma bort, man måste kunna fly och genom detta få en chans att börja om utan att den som hotar, slår eller trakasserar kan följa efter.

Det innebär att man erbjuds en bostad på annan, hemlig ort och att bostaden i fråga innebär ett skyddat boende. Kontaktar man exempelvis Socialtjänsten med ett rop på hjälp så kan de direkt sätta in resurser och ordna ett skyddat boende. Viktigt att poängtera dock: handlar det om en akut fara så ska man ringa polisen och inte invänta någonting från den andra myndigheten.

Vad innebär ett skyddat boende?

Som sagt. Ett skyddat boende innebär en nystart och detta på hemlig ort. Man får en sekretessmarkering och ingen kan således hitta dig i något register. Alla som någon gång har flyttat till en ny stad vet vilken tid det tar att acklimatisera sig. Alla som någon gång har blivit utsatt för vål, hot eller känt sig sviken vet att det tar tid innan såren läker. Slår man ihop dessa båda meningar så kan man också få fram en bråkdel av de problem som kan komma över en person som flyttat till ett skyddat boende.

Där behövs extra hjälp. Det går liksom inte att ge en nyckel till en bostad och tro att personen i fråga ska klara sig själv. I många fall handlar det om trasiga människor som måste repareras och som får ta små, små steg mot ett normalt liv. Handlar det dessutom om barnfamiljer så måste resurserna i form av hjälp vara ännu högre.

Alla ska få hjälp att samtala med exempelvis en terapeut eller en barnpsykolog, man får hjälp med jobbsök, man får hjälp med studier, skjuts, läxhjälp, barnpassning - allt som kan underlätta vardagen. Därför är ett skyddat boende mer en bara en bostad - det är begrepp som innebär en nystart i dess rätta bemärkelse.

Vad kan gå fel med ett skyddat boende?

Ett skyddat boende är utrustat med säkerhetsdörrar, med larm och i vissa fall finns även övervakningskameror inkopplade för att skänka extra trygghet och säkerhet till den som bor där. Det bästa skyddet brukar anses vara den anonymitet man får. Ingen vet var man befinner sig och ingen vet vem man är. Det är en trygghet som kan göra att den drabbade kan återgå till ett normalt liv lite snabbare.

Men, det sker ibland misstag. Senast så såg man att SOS Alarm i Uppsala i sin larmlogg - som skickas ut till prenumeranter och medier - lyckades bifoga att en räddningsinsats skett till en specifik adress där man även skrev att det handlade om ett skyddat boende för kvinnor. Det är naturligtvis oförlåtligt och det är sådana misstag som måste rättas till.

Ett annat problem är de sociala medier som finns. Vi ger ett exempel på detta där vi säger att ett barn som bor i ett skyddat boende fotograferas av en kamrat i skolan. Utan att fråga så läggs bilden upp på Instagram och vips så är den också tillgänglig för alla. Det kanske ska mycket till att just den bilden når fel person - men håll med om att det finns en viss risk? Här bör man alltid vara försiktig och alltid fråga om det är okej att lägga upp en bild man tagit. Vissa som säger nej till detta gör det av speciella skäl. 

Så fungerar umgängesrätten med egna barn

27 Oct 2018

Har du barn, och du och din föredetta partner inte kommer överens om hur barnet ska ha det? Befinner ni er i en vårdnadstvist? Även om det skulle vara så, att den ena föräldern vill ha ensam vårdnad, ensam har barnet boende hos sig, har den andra föräldern alltid umgängesrätt med barnet. Eller, egentligen är det ju barnet som har umgängesrätten till den andra föräldern. Många gånger tappar vi bort det perspektivet – barnperspektivet. Det står så snyggt i alla lagar; i socialtjänstlagen, i lagen om barns vårdnad, boende och umgänge, men hur väl fungerar det i praktiken?

Får du inte träffa ditt barn?

Är det så att du har blivit utmanövrerad av den andra föräldern, och inte får träffa barnet alls, bör du ta fajten för ditt barn. Anlita en duktig advokat, då en duktig advokat kan innebära skillnaden mellan seger och nederlag för ditt barn. Framför allt; om du misstänker att ditt barn far illa av den andra föräldern, bör du ta fajten och skydda ditt barn. Och det bästa sättet att göra det är att anlita rätt sorts advokat som kan ta striden för att barnets rättigheter tas till vara.

Vi efterlyser barnperspektiv

Här önskar vi mer av ett stort barnperspektiv. Som förälder är det barnets rättigheter som borde vara i fokus, inte de egna rättigheterna. Som förälder är det inte rättigheter man har till sina barn, det är barn som rättigheter till sina föräldrar. Därför bör man alltid prata med barn och på så sätt ta reda på vad barnet självt önskar sig. Den enda gång som man inte kan eller bör ta hänsyn till det är om barnet blir utsatt för våld – psykiskt eller fysiskt, sexuella övergrepp, eller om den andra föräldern är dokumenterat psykiskt sjuk, dokumenterat missbrukar narkotika eller alkohol. Då är man nämligen farlig för ett barns fysiska och psykiska utveckling. Det är enda gången man inte ska göra som barn vill. Då måste skyddet av barnet går före allt annat. Här skulle man kunna önska att socialtjänsten gick in och skyddade barn. Det fungerar i vissa kommuner men långt från vad alla barn skulle behöva oavsett var i landet som barnet bor.

Därför bör du anlita en advokat

Det är endast en duktig advokat som kan innebär skillnaden för om barnet blir skyddat eller inte. För om barnet ska växa upp på ett tryggt och säkert sätt. Det är en bra advokat som kan hjälpa dig som förälder att ta tillvara barnets intressen och rättigheter. Läs här om hur du kan anlita en duktig advokat för fajten för umgängesrätten med ditt barn på: https://www.umgängesrätt.com.

Är du felbehandlad av din tandläkare?

7 Oct 2018

Alla tandläkare är inte lika bra. Så enkelt går det att sammanfatta hela branschen. På samma sätt som inte alla snickare är lika skickliga, som alla läkare inte är det ochs om alla skådisar inte heller är det så finns det en skillnad i kompetens även hos tandläkare och det är någonting som man måste vara medveten om. Det kan gå fel och du kan råka ut för en felbehandling. Det senare är inte ovanligt. Däremot är det dock vanligt att flera tandläkare frånsäger sig ansvaret då sådana inträffar och dessvärre då kan det då blir en jobbig resa för dig som patient.

Många pekar på att det finns ett samband mellan privata tandläkarmottagningar och en oförmåga i att ta ansvar för en uppenbar felbehandling. Något som faktiskt också påpekas i ett nummer att av Tandläkarna (tidningen) där man undrar varför antalet Lex Maria anmälningar är så få - trots att flertalet patienter väljer att ta sina fall vidare?

Det är en fråga som det dock inte ges något svar på - däremot så uppmanas medlemmarna till eget ansvar och självrannsakan. En Lex Maria anmälan är per se inte jordens undergång, det ger dock alla möjligheter för en mottagning att se över sina rutiner och bli bättre.

Så går du vidare och får upprättelse

Med det sagt: hur ska du agera om du känner dig felbehandlad av en tandläkare och vill ha ersättning eller en ny behandling utförd? Det första steget är att kontakta din tandläkare och rådgöra med denne kring vad som kan vara lämpligt att göra. De flesta kan erbjuda alternativa lösningar - en tandprotes istället för ett tandimplantat och så vidare. Ersättning måste du dock söka hos tandläkarens försäkringsbolag och nå en förlikning där.

Ett annat alternativ är att du söker dig till en branschorganisation - Privattandläkarna exempelvis - och låter dessa starta en utredning; det förutsätter dock att tandläkaren är ansluten till en sådan - vilket långt ifrån alla är. Vidare så kan du anmäla till Patientnämnden i det landsting du tillhör. Skulle det vara en allvarlig vårdskada så kan du anmäla till IVO - Inspektion för vård och omsorg - och driva ärendet genom detta organ. Viktigt att tillägga i detta är att du numera inte stämmer den enskilde tandläkaren utan den mottagning där behandlingen är utförd.

Det är inte helt enkelt att få upprättelse. Därför tycker vi att det ligger på ditt bord att säkerställa kvaliteten innan du bokar tid. Som i alla andra branscher så kanske det inte är din plånbok som ska fälla avgörande i frågan. Även tandläkare har fri prissättning och det innebär att det kanske är bättre att betala några hundralappar extra för en tandläkare i Bromma som har en fin renomme snarare än att söka sig till en mottagning i Kista som erbjuder marknadens absolut bästa priser.

← Äldre inlägg