Blogg

Här i bloggen tar vi upp alla aspekter av det mycket breda ämnet juridik. 

RSS

Familjerätt i Södertälje vägleder dig genom livet

21 Jun 2024

Expertis inom familjerätt i Södertälje erbjuder guidning genom livets utmaningar, från vårdnadstvister till bodelning och arv. Nyfiken? Läs vidare för mer info.

Familjerätt är ett område där livets många skiftningar möter rättens fasta ramar. Det är en del av lagstiftningen som ständigt berör våra mest personliga relationer, från äktenskap och partnerskap till föräldraskap och arv. Här hanteras de djupaste av mänskliga relationer, där varje beslut kan skriva om en persons eller en familjs framtid.

Att hitta hjälp inom familjerätt i Södertälje

Att söka professionell hjälp inom familjerätt i Södertälje är inte en signal om att man misslyckats med att hantera sina egna angelägenheter – snarare är det ett tecken på vishet. Det handlar om att erkänna att livets väv är komplex och att det ibland krävs en expert för att gudomligt vägleda oss genom dess labyrinter. Vare sig det gäller separation, vårdnadstvister, bodelning eller testamenten, står experter redo att bistå med råd och handling, allt för att skydda det som är mest värdefullt.

Stöd genom familjerätt

I Södertälje finns det de som har ägnat sitt yrkesliv åt att vägleda människor genom familjerättens snårskogar. När familjens grundläggande strukturer utmanas, när banden som binder samman sträcks till bristningsgränsen, är det av yttersta vikt att finna en stabil punkt att hålla fast vid. Här kommer juridisk expertis in och erbjuder vägledning och stöd genom de stormar som kan komma att utsätta familjen för prövningar.

Att hamna i en arvstvist

3 Jun 2024

Den som hamnar i en arvstvist behöver sannolikt juridisk rådgivning och hjälp med medling för att undvika konflikter och ett besvärligt familjedrama.

Att hantera en arvstvist kräver förståelse och tålamod, då en sådan situation innehåller mer än bara juridiska aspekter. När en person avlider och efterlämnar tillgångar, uppstår ofta komplicerade situationer som involverar djupa känslor och familjedynamik.

Lagstiftningen kring arvsrätt ger besked om hur dessa tillgångar ska fördelas mellan de arvberättigade, men när testamenten och lagens ramar inte räcker till för att lösa dispyter, måste parterna söka andra vägar. Att förstå sina rättigheter och skyldigheter i dessa situationer är grundläggande, likaså vikten av goda förberedelser och en öppen dialog mellan de berörda parterna.

Åtgärder för att hantera en arvstvist effektivt

Ett genomtänkt testamente kan ofta förebygga potentiella konflikter, men även med ett sådant på plats kan arvstvister uppstå. Det första steget i att hantera en sådan situation bör vara att söka juridisk rådgivning för att få en klar bild av de juridiska ramverken. En objektiv bedömning av situationen kan hjälpa till att identifiera möjliga lösningar som respekterar både lagens intentioner och den avlidnes önskemål.

Medling erbjuder en väg att på ett konstruktivt sätt lösa dispyter utanför domstolar, vilket kan spara både tid och pengar för alla inblandade. Slutligen är det viktigt att alla parter kommunicerar öppet och ärligt för att gemensamt hitta en väg framåt som känns rättvis för alla.

Läs mer här: arvstvist.se

Professionell rådgivning i immaterialrätt

7 Apr 2024

Det är bra att kontakta professionell rådgivning i immaterialrätt innan man publicerar en idé, uppfinning eller företagsprofil som man vill vara ensam om.

Ett företags värde kan bland annat grunda sig på tillgångar som inventarier, fastigheter eller produkter. Men en stor del av värdet ligger också i de så kallade immateriella tillgångarna. En immateriell tillgång är en tillgång som inte är av materia. Den immateriella tillgången kan exempelvis vara en uppfinning, en idé, ett kundregister eller en slogan. För många företag ligger så mycket som 80 procent av värdet i immateriella tillgångar som inte går att ta på.

De immateriella tillgångarnas rättsstatus regleras av immaterialrätten. Denna rätt delas upp i fyra olika delar: upphovsrätt, patent, varumärkesskydd och designskydd. Upphovsrätten uppstår automatiskt när någon skapar ett verk. Detta kan till exempel gälla en programvara till en dator. Programvaran säljs inte, upphovsrätten gör att den istället licensieras ut till användare. De övriga immateriella tillgångarna; patent, varumärkesskydd och designskydd, skyddas genom Patent- och registreringsverket (PRV) eller hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden.

Det är bra att på ett tidigt stadium söka rådgivning inom immaterialrätt

Designskydd, eller mönsterskydd som det också kallas, ger ensamrätt till en produkts utseende. Det kan exempelvis gälla formen på en flaska eller mönstret på ett tyg. Varumärkesskyddet handlar bland annat om ord, figurer, bokstäver och siffror eller slogans som kännetecknar ett företag och ger det en unik profil.

Immaterialrätten gör att företag kan satsa tid och pengar på att tänka ut och uppfinna nya produkter och idéer och att de vågar offentliggöra och dela med sig av dem. Om man har en idé är det därför viktigt att på ett tidigt stadium söka juridisk rådgivning inom immaterialrättsligt skydd. På det sättet kan man utveckla och dra nytta av de idéer man har och låta andra få tillgång till dem utan att förlora sina rättigheter.

Navigera i familjerättens värld i Västerås

25 Mar 2024

Att hantera familjerättsliga ärenden i Västerås kan vara en utmaning fylld av osäkerheter. Det är en värld där varje situation är unik, och det finns sällan enkla svar. I denna text utforskar vi familjerättens komplexitet och ger insikter om hur man kan hantera dessa känsliga ärenden, alltid med barnets bästa som utgångspunkt.

Varje familjerättsligt ärende i Västerås är så unikt som de personer det involverar. Även om konflikter mellan föräldrar kan verka likartade, skiljer sig varje fall åt när man granskar detaljerna. Ett centralt tema i alla dessa ärenden är barnets välfärd och bästa. Att hålla barnets intressen i fokus kan verka enkelt i teorin, men i praktiken är det ofta allt annat än lätt. Det är inte ovanligt att föräldrar drivs av egna övertygelser om vad som är bäst för barnet, vilket kan leda till konflikter och svårigheter att finna gemensam mark.

Sök hjälp och perspektiv

I dessa situationer är det viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få. Rådgivning inom familjerätt i Västerås kan erbjuda nya perspektiv och vägledning för att navigera i dessa komplexa situationer. Genom att söka professionell hjälp kan man få stöd i att se bortom ens egen synvinkel och hitta lösningar som gagnar alla inblandade, framför allt barnet.

Det finns tillfällen då tvister kan lösas utan att involvera myndigheter eller domstolar. Men ibland är rättsliga processer oundvikliga. Även i dessa fall är barnets bästa alltid i fokus. Det handlar inte om föräldrarnas rätt till barnet utan snarare barnets rätt till sina föräldrar, samt hur man bäst hanterar de omkringliggande omständigheterna för barnets välfärd.

Ekonomiska aspekter och juridiskt stöd

Om en tvist inte kan lösas genom samtal eller mediation kan det bli nödvändigt att anlita juridiskt ombud, vilket också innebär ekonomiska överväganden. Ett praktiskt tips är att granska sina försäkringar. Ibland kan rättsskydd ingå i hemförsäkringen, vilket kan användas för att täcka kostnader för juridiskt stöd.

Att navigera i familjerättens värld i Västerås kräver förståelse, tålamod och ibland professionell hjälp. Genom att förstå varje falls unikhet och vikten av att sätta barnets bästa i centrum, kan man finna vägar till lösningar som är hållbara och rättvisa för alla inblandade.

Dags att göra en konkursansökan – Så stänger du din butik på ett ansvarsfullt sätt

15 Jun 2023

Att driva ett företag är ingen dans på rosor. Trots din hårda arbete och omfattande marknadsföring, kanske det inte går så bra som du förväntat dig. Du har försökt allt – från att anlita konsulter till att göra marknadsundersökningar, men ingenting tycks fungera. Nu har du nått en punkt där du inte kan betala dina anställda eller leverantörer. Vad bör du göra nu? Det bästa sättet att avsluta på ett ansvarsfullt sätt kan vara att göra en konkursansökan.

Att stänga ner ditt företag kan verka som ett misslyckande, men det är inte alltid så enkelt. Ibland finns det faktorer utanför din kontroll som påverkar ditt företags drift. Du behöver inte skämmas eller känna skuld för att saker inte har fungerat. Det är dock viktigt att ta ansvar för situationen och agera på ett rätt sätt.

Här är några tips för att stänga din butik på ett ansvarsfullt sätt:

Få professionell hjälp: Ansök om juridisk hjälp vid konkursansökan. Det är viktigt att göra allt enligt lag och att du inte lämnar några lösa trådar som kan komma tillbaka och bita dig senare.

Kommunikation: Var öppen och ärlig med dina anställda, leverantörer och kunder om din situation. Förklara situationen och hur du kommer att hantera avslutet. Se till att informera dem om de betalningar som är möjliga och de som inte är det.

Dokumentation: Spara alla dokument och papper som rör din verksamhet, såsom kontrakt, avtal och betalningsbekräftelser. Detta kommer att hjälpa dig senare när du går igenom processen.

Betala dina skulder: När du gör en konkursansökan är det viktigt att du betalar av alla dina skulder så långt det är möjligt. Detta kommer att hjälpa till att bevara ditt rykte och visa att du tar ansvar för din verksamhet.

Att stänga ner ditt företag är aldrig en lätt uppgift, men ibland är det det bästa sättet att gå vidare. Det är viktigt att du agerar på ett ansvarsfullt sätt och gör allt enligt lag. Med rätt hjälp och kommunikation kan du stänga din butik på ett sätt som är rättvist för alla inblandade parter.

Aktieägaravtal – trygghet i fåmansbolag

16 Apr 2023

Om du är delägare i ett företag med ett fåtal delägare, är det klokt att upprätta ett aktieägaravtal. En advokat med lång erfarenhet kan lämna ett förslag.

Du kan naturligtvis vara delägare i ett bolag som saknar aktieägaravtal. Men är det så klokt? Du kanske är anställd i bolaget samtidigt som du är aktieägare. Om du dessutom pantsatt din villa för att låna pengar till ditt aktieköp, vill du nog ha inflytande på bolagets olika beslut.

Så länge ett företag går bra, brukar det inte uppstå några större problem mellan delägare. Styrelsemöten och bolagsstämmor präglas av optimism. Morgondagen syns allt ljusare. Men ett företag går inte alltid bra och då sätts ägarna på prov. Nytt ägarkapital kan krävas eller så behöver ägarna gå i solidarisk borgen för att ta upp en utökad bankkredit.

Aktieägaravtal när tvister dyker upp

I aktiebolagslagen finns en rad formella krav som gäller för bolag. Men bestämmelser i en bolagsordning räcker föga vid oväntade problem som kan dyka upp. En delägare kan bli allvarligt sjuk eller till och med avlida. Vilka möjligheter finns det då för övriga aktieägare att överta aktierna? Och till vilket pris?

Ett aktieägaravtal innehåller paragrafer som delägarna själva kommer överens om. Det är dock klokt att låta en advokat med kunnande om bolagsrätt utarbeta ett förslag till avtal. En erfaren advokat vet vilka frågor som brukar bli föremål för tvister. Han eller hon ser också till att avtalet blir korrekt och tydligt. Och naturligtvis ska det framgå om eventuella tvister ska hänskjutas till skiljedom eller till domstol.

Läs mer kring aktieägaravtal på denna sida: aktieägaravtal.net

Arbetsrättsjurist i Stockholm – hjälp med juridik i arbetslivet

6 Feb 2023

Ta hjälp av någon som kan rättsfrågor – anlita en professionell arbetsrättsjurist i Stockholm när det uppstår en tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Precis som i privatlivet så kan det i arbetslivet hända att vi behöver hjälp med juridiska frågor och tvister ibland. Det kan handla om att du som arbetstagare har problem med det företag du arbetar för, eller kanske att du själv är företagare och behöver hjälp med att skriva kontrakt med mera.

Bor du i huvudstaden och söker en arbetsrättsjurist i Stockholm så är det som tur är ingen brist på alternativ. Med det sagt finns det även god hjälp att finna på många andra orter i vårt avlånga land. Även om det skulle vara så att du bor mitt ute i de norrländska skogarna kan du få hjälp med det juridiska, fast du kan kanske inte alltid förvänta dig ett hembesök.

Detta gör en arbetsrättsjurist

Oavsett om du är anställd eller företagare kan det ske många saker då du behöver juridisk hjälp. De lite tråkigare fallen är naturligtvis om det uppstår någon typ av tvist mellan en arbetsgivare och en anställd, som exempelvis vid uppsägningar och avsked.

En arbetsrättsjurist kan bland annat hjälpa dig om du anser att du blivit uppsagd utan sakliga skäl, eller om du som företagare anser att den anställda inte har uppfyllt sina åligganden gentemot dig som arbetsgivare. Utöver detta kan de hjälpa dig med många andra juridiska frågor som har med arbetslivet att göra.

Arbetstillstånd med hjälp av advokat

25 Aug 2022

Arbetstillstånd ansöker du om hos Migrationsverket. Det kan vara bra att ta hjälp av advokat när du ansöker om arbetstillstånd för dig och andra i familjen.

När du kommer till ett nytt land är det många regler, lagar och dokument du ska hålla reda på. Inte minst när det kommer till att börja arbeta i landet. Detta är lika sant i Sverige som i något annat land. För att arbeta i Sverige behöver du ett arbetstillstånd.

Detta tillstånd utfärdas av Migrationsverket. Det är en relativt komplicerad ansökningsprocess, och det kan vara bra om du tar hjälp av någon som är väl bevandrad i det svenska lagsystemet och svenska språket för att ansöka. Vissa menar även att handläggningstiderna blir kortare om du gör din ansökning via en certifierad juristfirma.

Arbetstillstånd för hela familjen

Du som söker advokathjälp med arbetstillstånd bör räkna på kostnaden för ansökan. Självklart kan du inte anlita advokat om du inte har ekonomiska medel för att göra det. Men du ska också ta med din eventuella inkomst i beräkningen. Utan att kunna arbeta kommer du ha en mycket kärvare ekonomisk situation än om du får ett arbetstillstånd och kan jobba.

Se också till att ansöka om arbetstillstånd för samtliga medlemmar i din familj som är i arbetsför ålder, det vill säga över 18 år. Det gäller kvinnor såväl som män, och föräldrar såväl som barn i familjen. Ni kommer lättare kunna skapa en meningsfull tillvaro om alla familjemedlemmar har tillgång till den svenska arbetsmarknaden.

Fastighetsjuridik är ett hett ämne hos en fastighetsjurist i Stockholm

7 May 2022

Vet du vad en fastighetsjurist i Stockholm gör? Har du koll på vad fastighetsjuridik är och vad det används till? Vill du veta lite mera så kan du läsa här.

Om du tar kontakt med en fastighetsjurist i Stockholm kommer du märka vilken stenkoll den personen har när det gäller fastighetsjuridik. Ämnet omfattar alla lagar och regler angående fastigheter. Allt som har med dem att göra. Det vill inte säga lite. En lag reglerar vad en fastighet får användas till. En annan hur det går till när man ombildar en fastighet. En tredje handlar om hur man skriver ett korrekt avtal när det gäller förvaltning. Ett fjärde om hur det går till när det uppstår en tvist. Det kan till exempel gälla ett fel som uppstått i fastigheten. Det kan handla om att lösa konflikter som uppstår när det gäller olika byggnader.

Balkar och lagar som styr och ställer för en fastighetsjurist

Inom fastighetsjuridik finns det en hel del lagar att förhålla sig. Det är beroende av vilket område det gäller. För att du ska förstå lite kommer det räknas upp några här. Först ut är jordabalken och miljöbalken. Plan- och bygglagen om du vill bygga. Till sist finns det både väglag och hyreslag. Det är inte de enda men ger dig en uppfattning om hur stort och övergripande ämnet är. Inom alla dessa områden finns det alltså oräkneliga villkor som ska uppfyllas. Det kräver sin man eller kvinna att hålla ordning på allt.

Misstänkt för brott – ej att betrakta som skyldig

29 Mar 2022

Att bara vara misstänkt för brott innebär inte att du är skyldig. Det gäller dock att agera smart för att inte försvåra för dig själv. Ring först en advokat.

I allmänhetens ögon är det lätt att bli dömd som skyldig så fort man har blivit gripen. Men sanningen är att du fortfarande i det här läget är att betrakta som oskyldig. Du har nämligen inte blivit dömd än. Än så länge är du enbart misstänkt för brott. Förundersökningen pågår mest troligt fortfarande. Polisen har kanske tagit in dig för att du är en intressant person i undersökningen. De misstänker att du är gärningsmannen, men än så länge sitter du inte framför någon domare i någon rättssal. Du är fortfarande bara misstänkt. Men att vara misstänkt för brott kan vara obehagligt nog. Långa och tuffa förhör med polis och åklagare eller att sitta i häktet är ingen dans på rosor.

Misstänkt för brott kan få konsekvenser

Dansen blir dock något enklare att hantera om du har en försvarare som kan tala för dig. En advokat som har finansierats av staten. Det är standard när du är misstänkt för ett brott där fängelse finns med på straffskalan. Vad som är viktigt att komma ihåg är att allting du säger redan vid det här läget kan komma att användas mot dig. Redan när polisen låter meddela att du är misstänkt för brott ska du därför ringa din advokat. Så att du inte säger något dumt eller förstör dina chanser att få dig frigiven framöver. Kom i kontakt med en advokat här: www.misstänktförbrott.nu

Takläggning - undvik en framtida tvist

30 Jan 2022

Som villaägare så kommer man med jämna mellanrum att behöva professionell hjälp med någonting som rör hemmet. Det kan handla om en elektriker, det kan handla om hjälp med bergvärmepumpen eller också kan det handla om någon typ av renovering som sker i syfte att öka levnadsstandarden. Det kan även handla om olika typer av reparationer och förbättringar.

Oavsett vilket så kommer detta faktum att kosta pengar och som villaägare så gör man bäst i att vara beredd på detta. Kort sagt: saker och ting kommer att gå sönder och man bör alltid se till att bygga en buffert för att klara av såväl förutsägbara och planerade utgifter likväl som mer akuta sådana. Det man även bör veta är att man alltid bör se till att välja företag med omsorg.

Om du exempelvis ska byta ut ditt tak i Stockholm och behöver en takläggare så är det upp till dig att säkerställa att företaget i fråga håller den kvalitet du har rätt att förvänta dig. Vilket är långt ifrån någon garanti sett till hur många fuskjobb som årligen rapporteras och med tanke på hur många konflikter mellan beställare och utförare som de facto äger rum. Väljer du fel takläggare i Stockholm så kan du hamna i en situation där du dels inte får ett tak som håller tätt och dels också tvingas ta ärendet vidare rent juridiskt. Det tar lång tid och det är något som dessutom sliter på det mentala.

Så väljer du rätt takläggare i Stockholm

Att antalet fuskjobb har ökat kan till stor del förklaras av att det dels finns ett större behov av hantverkare och dels också av att det förmånliga Rot-avdraget finns tillgängligt. Båda dessa faktorer hör också ihop: vi vill bygga mer som en följd av att det blir billigare och det har skapat en större efterfrågan - vilket skapat nya företag. Långt ifrån alla håller den klass man kan förvänta sig. Det kan handla om takläggare i Stockholm som egentligen inte kan mer om takläggning än vad en lekman kan. Detta skapar såklart problem.

Hur ska man då kunna veta vilket företag som är pålitligt och vilket som inte håller måttet? Helt lätt är det inte. Det finns extremt många takläggare i Stockholm - och andra hantverkare, såklart - och det gör att man aldrig riktigt kan veta säkert. Däremot så finns det nycklar till att hitta rätt. Vi tänkte här ge några snabba tips om hur du kan utesluta de sämre yrkesmännen och hitta en skicklig takläggare för ditt projekt. Enligt följande:

  • Garanti och försäkring. Är företaget anslutet till någon organisation? Har man försäkring om någonting skulle gå sönder? Lämnar man garanti på jobbet och i så fall hur lång sådan ger man? Det är viktiga frågor att ta reda på och det är viktigt att allt detta framkommer tydligt i avtalet man skriver.
  • Referenser. Var har man arbetat tidigare och finns det möjlighet att kontakta dessa kunder? Referenser är ett bra sätt att skilja agnarna från vetet och du bör se till att det finns några nummer att ringa. Gärna så långt tillbaka i tiden som möjligt.
  • Betalningen. Betala aldrig i förskott. Du som beställare ska betala så snart arbetet är färdigställt - och besiktigat av en extern besiktningsman. Det finns åtskilliga exempel på där folk - i god tro - betalat i förskott eller löpande under arbetets gång och där företaget sedan mystiskt försvunnit och sluta dyka upp. Du betalar när jobbet är klart - punkt!

Här kan du läsa om hur en seriös takläggarfirma arbetar: stockholmtakläggare.se

Specialister på familjerätt i Helsingborg

25 May 2021

Barn är det finaste vi har och som förälder måste man alltid se till barnets bästa. Men vid en separation kan det ibland uppstå meningsskiljaktigheter om vad som egentligen är bäst för barnet.

Som vårdnadshavare ansvarar man för barnets välmående och utveckling. Tyvärr kan ibland föräldrar tycka olika i vad som är bäst för barnet och man hamnar då i en vårdnadstvist. Inte sällan uppstår vårdnadstvister i samband med en separation eller skilsmässa.

Kan man ska man först och främst försöka lösa tvisten utanför domstol. Kommunen kan hjälpa till att medla genom samtal, men man kan även gemensamt ta hjälp av en advokat inom familjerätt. Lyckas man ändå inte komma överens måste tvisten lösas av tingsrätten, som då fattar beslut i de frågor som man inte kan komma överens i.

Ibland kan man få rättshjälp

Behöver man hjälp i en vårdnadstvist ska man vända sig till specialister på familjerätt i Helsingborg. På advokatsamfundets hemsida finns det en bra sökfunktion där advokater står listade efter specialområde och ort. Men man kan även söka direkt på nätet och sedan gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor och där hitta information.

Vårdnadstvister är ofta väldigt jobbiga och det är därför viktigt att advokaten man anlitar är specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. Bäst blir det om advokaten också har stor erfarenhet och har företrätt flera föräldrar i rätten. I vårdnadstvister brukar man oftast själv få stå för advokatkostnader, men man kan beroende på inkomst ha rätt till rättshjälp från staten.

Hitta en skicklig brottmålsadvokat

13 May 2021

Är man misstänkt för ett brott som kan ge mer än ett halvt års fängelse, har man rätt till en offentlig försvarare. Men vad ingår egentligen i dennes arbete, och hur hittar man en bra advokat?

Det är tingsrätten som beslutar om man som brottsmisstänkt ska ha rätt till en offentlig försvarare. Detta innebär att försvararens lön kommer att betalas av staten. Skulle man senare fällas för brottet kan man dock bli återbetalningsskyldig, för hela eller delar av beloppet. Föreslår man själv ingen försvarare utser rätten i stället en. Tyvärr är det inte alls säkert att denna advokat är särskilt erfaren eller ens specialiserad på brottmål. Det är därför viktigt att man själv letar reda på en advokat, eller föreslår namnet på någon. Vill man ha förslag på olika brottmålsadvokater kan man kontakta Advokatsamfundet, men man kan även söka direkt på nätet.

Så ska en bra advokat vara

En erfaren brottmålsadvokat vet ungefär vilka frågor som polisen kommer att ställa under förhören och kan därför förbereda sin klient. Advokaten sitter också med vid förhören som stöd och bevakar också klientens intressen. Brottmålsadvokaten går även igenom polisens utredning och försöker hitta svagheterna i den, men letar även reda på vittnen som kan tala till den brottsmisstänktes fördel. Sådant arbete tar tid och därför kan advokaten inte ha för många klienter på en gång. Tycker man som klient, att advokaten inte engagera sig tillräckligt i målet, eller om man inte känner förtroende, ska man be om att få byta försvarare. Läs mer om advokater på denna hemsida: arenastadensadvokatfirma.se

När kommunikationen inte längre funkar

6 May 2021

Ni som alltid varit som en, är nu två helt separata människor. Från att dagarna förgylldes med glädje, är det nu ilska och sorg. Det är en del av livet. För alla håller det inte hela vägen.

När man hör ett äldre par berätta att de varit ihop i hela livet, då avundas man ofta dem. Man blir glad för deras skull. Tänka sig att hitta sin själsfrände och vara med denne i resten av sitt liv.

En själsfrände finns för alla. Man kan tro att man har hittat den utan att man faktiskt har det. Det kan visa sig efter flera år tillsammans, att nej, ni var inte rätt. Med ett brustet hjärta behöver man ta sig vidare. Har man barn är det inte riktigt så enkelt. Då är det inte bara era hjärtan som ska läka.

Kommer inte överens

Trots att man levt tillsammans länge kan man komma till punkten där man inte alls kan kommunicera. Att ha ett framtida samarbete är inte att drömma om, och det kan leda till en vårdnadstvist. Främst bör man ta hjälp av familjerätten. Detta är advokater som har bra koll på vad som gäller just inom vårdnadstvister. De försöker medla mellan er för att hitta en väg som passar er alla.

I Sverige har barn rätt till båda sina föräldrar, det är endast vid särskilda anledningar som det kan tas ifrån dem. Räcker det inte med familjerätten kan det tas till domstol. Då är det domstolen som tar besultet.

Hjälp av en expert

29 Apr 2021

Inget är svart eller vitt, framförallt inte när det kommer till kärlek som svalnat. Eller kanske var det att bråken tog över? Oavsett vilket kan man behöva en expert vid sidan för att få hjälp.

Inom de flesta områden kan man få hjälp av en advokat. De är specialiserade inom olika ämnen, till exempel familjerätt, brottmålsadvokat, försvarsadvokat, och så vidare. Det säger sig själv att en advokat inte kan hjälpa till inom alla områden, detta då det är alldeles för mycket. Behöver man en advokat vid vårdnadstvist i Stockholm kan man hitta de bästa. Kolla gärna vad andra rekommenderar, och om du är tveksam, prata med dem innan för att känna av dem. Det är viktigt att du känner dig trygg med att de för din talan på önskvärt sätt. De kommer att finnas där för dig under hela ärendet.

En jobbig situation för alla inblandade

Det är inte roligt för någon när man behöver ta upp saken till domstol. Bara att gå till en advokat kan för många vara ett stort steg. Ska man separera och har barn kan det behövas. Kan ni inte komma överens, eller ha ett samarbete längre fram, kan det bli en vårdnadstvist. Tänk på att barnen alltid sätts i första hand. Alla har möjlighet att få hjälp av familjerätten, detta är även helt frivilligt att få. Man får hjälpen från den kommun man tillhör, där försöker man medla för att lösa situationen. Går inte det kan det behöva tas längre.

← Äldre inlägg