Blogg

Här i bloggen tar vi upp alla aspekter av det mycket breda ämnet juridik. 

Sida 3

En vårdnadstvist är tuff att vinna

18 jul 2017

Det finns alltid en risk för konflikt i samband med en skilsmässa och detta av förklarliga skäl. I och med att det kan handla om svek som anledning till uppbrottet så finns det också väldigt stora känslor inblandade och dessa kan göra att man försöker hämnas på sin forne partner. Tråkigt naturligtvis; men då det enbart handlar om materiella ting som ska delas så är det ändå acceptabelt.

Det finns dock ett än värre scenario än att man vid en skilsmässa bråkar om vem ska bo kvar i huset, vem som ska rätt till vad och hur mycket den ene ska betala för att köpa ut den andre.

Det värsta tänkbara scenariot i samband med en skilsmässa är nämligen då det finns barn inblandade och då föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden om dessa och där en vårdnadstvist inleds. En vårdnadstvist är nämligen något som slår hårdast mot dem som den handlar om och detta i form av barnen.

Man ska veta att barn kan fara väldigt illa av en vårdnadstvist och att det av den anledningen är något som till varje pris måste försöka undvikas. Ser man till exempelvis otrohet, att någon ska flytta eller någon annan anledning till en skilsmässa och en efterföljande vårdnadstvist så är dessa skäl inte tillräckligt starka för att man som förälder ska utsätta sina barn för en sådan process.

Kontakta ett ombud vid en vårdnadstvist

Naturligtvis dock så finns det andra skäl som gör att en ansökan om ensam vårdnad och en vårdnadstvist måste äga rum och där man som förälder direkt ska kontakta ett skickligt juridiskt ombud. Gällande ett ombud så är det viktigt att man anlitar ett sådant som har vana av vårdnadstvist och som är specialiserad på familjerätt; det ger alltid en större chans att vinna.

Generellt sett så ser man från statens sida att gemensam vårdnad är att föredra och av den anledningen så är det ganska svårt att vinna en vårdnadstvist i Sverige. Ett bra ombud underlättar och ger en fördel.

Vi nämnde ovan att en vårdadstvist i vissa fall måste ske och om vi nedan räknar upp några punkter som visar på miljöer där en förälder med all tydlighet visat att inga barn ska växa upp så kan dessa se ut enligt följande:

  • Missbruk
  • Grav psykisk sjukdom
  • Kriminalitet
  • Pedofili
  • Incest
  • Våld i hemmet; mot barnen eller mot den andre föräldern
  • Risk för att barnen kidnappas

Här finns skäl att inleda en vårdnadstvist och där den ene parten måste tilldelas ensam vårdnad. Att man ser gemensam vårdad som bäst innebär inte på något sätt att det alltid behöver vara så. En vårdnadstvist måste i vissa fall inledas.

När grova brottslingar erkänner sina brott

21 jun 2017

Det är mycket som står på spel vid ett förhör av en grov brottsling. Många av landets grövsta brottslingar har gemensamt att de först har erkänt när de mest skickliga förhörsledarna har klivit in i rummet. Att få en brottsling att erkänna brott finns det viss forskning kring. I den här texten kan du läsa mer om hur ett förhör går till, den misstänktes rättigheter och vilka faktorer det är som kan göra att brott erkänns.

God bevisning

Ifall brottslingen känner sig säker på att dennes del i brottet kommer att kunna bevisas, är det ofta inte värt det att förneka brott. Istället kan gärningsmannen kanske hoppas på någon form av lindring av straffet vid ett erkännande. Det kan också handla om att brottslingen gärna inte vill framstå som osmart eller lite knäpp. Att inte erkänna ett brott där det finns starka bevis kan göra att brottslingen anser att man framstår just som det.

Skam och ånger

En gärningsman som utfört ett grovt brott kan få starka känslor av skuld och ånger under ett förhör. Ett erkännande till följd av en inre press är inte ovanligt. Ofta känns erkännandet dessutom tillfredsställande för brottslingar som känner skuld för sitt brott. Det kan bli som att tala ut och lägga korten på bordet. Psykopater och människor med allvarliga personlighetsstörningar känner sällan någon större tillfredställelse av ett erkännande. Snarare är det friskare personer och människor med neuroser som känner sig lättade. Ett erkännande kan göra det möjligt att gå vidare och så småningom återanpassa sig till samhället.

Press från förhörsledaren

Många inom området varnar ofta för dessa typer av erkännanden, då en risk finns att de inte blir tillförlitliga. Likväl är det en förhållandevis vanlig metod att använda sig av. En brottsling som utsätts för hård press av den som leder till förhöret kan visserligen pressa fram sanna erkännanden – men risken blir helt enkelt större att erkännandet inte är äkta. Vid väldigt hård press kan människor erkänna i princip vad som helst för att slippa undan. I sådana situationer kan en privat eller offentlig försvarare behöva rycka in. En mycket hård press från förhörsledare kan skada rättsäkerheten.

Rättigheter – privat och offentlig försvarare

Under ett förhör har en brottsling rätt att ha en offentlig försvarare (läs mer om hur detta fungerar här) närvarande ifall misstankegraden mot den tilltalade är skälig och brottet allvarligt. Vid mindre allvarligare brott, eller om misstankegraden inte är stark, kanske en offentlig försvarare inte tillsätts. I sådana fall har den tilltalade dock rätt att anlita privat hjälp. Försvararen får dock inte medverka om det kan anses vara till men för utredningen. En utredares möjligheter att begränsa en advokats närvaro vid förhör är dock begränsade. I fall där gärningsmannen inte är myndig tillsätts så gott som alltid en offentlig försvarare.

Ensam vårdnad är svår att få i Sverige

5 jun 2017

... Alla olyckliga familjer är olyckliga på sitt eget lilla vis ”. Orden som Leo Tolstoj skrev stämmer väl överens med verkligheten och även om denna sanning skrevs med gårdagen i åtanke så passar den bra in även i vår tid. Skillnaden här – mellan dagens Sverige och gårdagens Ryssland – är att man faktiskt inte behöver leva kvar i ett olyckligt förhållande och att man faktiskt kan skilja sig. Något som faktiskt är att föredra i många fall och ingenting att höja på ögonbrynen åt. Att kärleken tar slut, att den dyker upp på annat håller eller att man av någon annan anledning inte längre kan leva tillsammans är något som händer och en skilsmässa är en relativt vanlig företeelse i dagsläget.

Därmed inte sagt att äktenskapet är något som ska tas lättvindigt eller att en skilsmässa i sig är något att rycka på axlarna åt. Nej, har man valt att gifta sig så har man också givit varandra ett löfte om kärlek och det här gör att en skilsmässa – nästan utan undantag – innebär en känslomässig prövning och en period av sorg för de inblandade. Det är dessutom mycket praktiskt som ska skötas vid en skilsmässa och dels så handlar det om att man ska dela allting man köpt gemensamt mellan sig – allt från hus, till bil och vidare till annat bohag ska delas. En process som i sig kan innebära konflikt och som kan vara väldigt känslosam.

Dock; det som kan vara det värsta i samband med en skilsmässa är om det finns barn inblandade och om det uppstår en vårdnadstvist där den ene föräldern ansöker om ensam vårdnad. Även utan en ansökan om ensam vårdnad så innebär nämligen en skilsmässa en svår tid för ett barn och tillkommer det dessutom en konflikt så blir det hela ännu värre. Det är också av den anledningen som det är svårt att få till stånd ensam vårdnad i Sverige – från statens sida så ser man nämligen en fortsatt gemensam sådan att föredra framför ensam vårdnad. På gott och ont.

Ibland måste ensam vårdnad tilldelas

I många fall så sker nämligen en ansökan om ensam vårdnad av helt fel anledningar och som en chans att hämnas sin forne partner och det eventuella svek man blivit utsatt för. Ensam vårdnad och en ansökan om detta är i ett sådant läge enbart något som kan skapa djupa sår hos barnen och är alltså verkligen något som till varje pris bör undvikas.

I andra fall så är dock ensam vårdnad det enda alternativet; föreligger det kriminalitet, en allvarlig psykisk sjukdom eller allvarligt missbruk hos den ene föräldern så är denna miljö inte någon lämplig sådan för ett barn att växa upp i.

Dock, en vårdnadstvist är svår att vinna och inleder man en sådan så får man vara beredd att kämpa hårt för att övertyga rätten om att ensam vårdnad bör tilldelas. Ett bra juridiskt ombud är också något som rekommenderas. Men; överväg alltid skälen innan och utgå från barnens bästa – det är dem som drabbas hårdast av en vårdnadstvist.

Dolda fel i hus är svåra att påvisa

31 maj 2017

Ett husköp är förmodligen den största affären som många gör i sina liv och det är också av den anledingen som det är synd att så många inte lägger ner den tid som krävs för att undersöka huset i fråga innan man skriver på ett kontrakt. Det vi ska prata om handlar nämligen om dolda fel och hur svårt det kan vara att få rätt mot en säljare om sådana upptäcks.

Det vill säga; köper man ett hus och där man efter ett tag upptäcker att detta inte håller den standard man väntat sig – man upptäcker att taket läcker, man upptäcker att grunden behöver dräneras eller där man ser fuktskador i exempelvis badrummet – så kan det vara svårt att påvisa att felet ligger på säljarens bord att korrigera och att man själv inte har något ansvar.

Märk väl här: vi har full förståelse för att man vid ett husköp inte kan – eller hinner – gå igenom allt som lekman och det är också av den anledningen som man måste anlita professionell hjälp i form av en besiktningsman. Anlitar man en besiktningsman innan man skriver på ett köpekontrakt så minimerar man också risken för att dolda fel i sitt nyköpta hus i framtiden ska komma som en obehaglig överraskning. Kostnaden för en besiktningsman är inte speciellt hög och det är alltid en summa som – i jämförelse med vad man betalar för sitt hus – är värd att betala.

Anlita en besiktningsman

Ett husköp idag – särskilt i Stockholm – sker ofta, så att säga, från höften. Det handlar om snabba budgivningar, det handlar om snabba beslut och det handlar – framförallt – om väldigt mycket pengar. Det är således väldigt viktigt att man tar sig den tid som krävs för att låta en besiktningsman genomföra en undersökning innan köpet går igenom.

Dolda fel kan förekomma även om en besiktningsman gjort en undersökning, men vid sådana fall så har man svart på vitt att man gjort det som situationen krävt. Det blir då betydligt lättare att påvisa sin oskuld och där man verkligen kan hävda att det hela handlar om just dolda fel och om en besiktningsman inte – vid sin okulära undersökning – sett felen i huset så har man också stora chanser att själv slippa betala för skadorna. Säljaren har ett stort ansvar och – tyvärr – då det gäller dolda fel i hus så kan det vara svårt att påvisa detta ansvar. En besiktningsman kan göra skillnad i din husaffär.

Läs mer här: http://www.doldafelhus.se/.

Om utlänningslagen

13 feb 2017

Inom den svenska migrationsrätten är utlänningslagen en av de mer kända lagarna. Migrationsrätt är ett stort område, vilket gör att det finns många lagar och begrepp kopplade till det. Utlänningslagen sägs vara den största lagen inom nämnda område.

Vad är utlänningslagen?

Kort sagt är utlänningslagen den del av landets lagar som behandlar migrationsrätt. Bestämmelserna handlar i stort om hur utländska medborgare (eller statslösa personer) får jobba, bo och vistas i Sverige. Asyl, visum och uppehållstillstånd står även under utlänningslagen.

Lagens historia

År 1927 stiftades Sveriges första utlänningslag. Lagen var mycket restriktiv jämfört med hur det är, och har varit, under 2000-talet och 1900-talets andra halva. Tio år efter att lagen infördes, 1937, gjordes den än mer restriktiv till följd av flyktingströmmarna från Tyskland. Året efter bestämde Sverige, tillsammans med Schweiz, att det skulle bli ännu svårare för de judiska flyktingarna att fly. Detta gjordes genom att bokstaven J skulle stämplas i tyska judars pass.

Efter att kriget fortlöpte gjordes dock lagen mer fri. Så småningom började ett visst antal flyktingar att få passera gränsen till Sverige. Vid den här tiden ville tyskarna inte längre låta judar utvandra. Generellt sett gällde visumtvång för medborgare utanför Norden efter andra världskrigets utbrott i Sverige.

Exempel på rättsfall

År 2004 reste en person enligt egen utsago in i Sverige. Hon ansökte sedan om asyl dagen efter. Under samtal sa hon att det fanns risk för att hon mördades av sina bröder. Detta eftersom hon gift sig med en man utan nämnda bröders samtycke. Hon sa även att maken till henne dödats under tiden hon flytt från Irak, och att hennes familj misstänkte att det var bröderna som legat bakom detta. Trots detta avvisades hon enligt migrationsöverdomstolens beslut, MIG 207:30.

En annan utlänning, vars maka var bosatt i Sverige, nekades uppehållstillstånd. Detta också på grund av avsaknad av pass.

Utlänningsförordningen

Bestämmelser som kompletterar utlänningslagen finns att hitta i Utlänningsförordningen. Det som bestämmelserna gäller är bland annat dessa:

• Resehandlingar
• Rätt till uppehåll
• Tillstånd för att arbeta i Sverige
• Ut- och avvisning

Lagens kapitel

I utlänningslagen finns det 23 kapitel. Bland annat behandlar dessa kapitel följande:

• Visering
• Rätt till uppehåll
• Återkallande av tillstånd
• Ut- och avvisning
• Hur förvar och uppsikt skall hanteras
• Kostnader

Sveriges lagbok

Sveriges lagbok, eller Sveriges rikes lag, är en bok som innehåller ett urval av lagar som anses vara till intresse för allmänheten. Ansvarig utgivare brukar traditionsenligt vara ett justitieråd som avslutat sin tjänst. Så som vi känner igen lagboken idag, har den sett ut (och getts ut) sedan 1861. 1736 gavs dock en bok ut med samma titel – även om formatet var lite annorlunda.

Sveriges lagbok behandlar bland annat just migrationsrätt. Givetvis är detta en relativt liten del av boken, som är mycket omfattande.

Vill du veta mer om den svenska migrationsrätten: www.migrationsrätt.biz.

Bodelning mellan gifta

10 feb 2017

Hur en bodelning mellan makar ser ut beror lite på i vilket läge det sker. Beroende på om det sker under ett äktenskap, vid en skilsmässa eller när någon av de gifta avlider, kommer bodelningen i sig att fungera lite annorlunda.

Bra att känna till

Respektive make äger sin enskilda egendom i ett äktenskap, samtidigt som de också svarar för sina egna skulder. Dock gör man skillnad på enskild egendom och så kallad giftorättsgods. När två makar ingår i ett äktenskap, får de något som kallas giftorätt. Det är viktigt att göra skillnad på giftorätt och äganderätt – vid äganderätt har man ofta rätten till hela egendomen. Giftorätt innebär istället att man har rätt till halva värdet av makens egendom vid dödsfall eller vid skilsmässa.

Det som är enskild egendom i ett äktenskap är ofta det till följd av äktenskapsförord, förbehåll i testamente eller ett gåvobrev. Om egendom säljs behåller den ena maken även pengarna. Om det däremot handlar om avkastning, blir pengarna giftorättsgods. Alltså: om ena maken säljer en enskild egendom får den behålla pengarna. Om denne sedan investerar pengarna och tar ut avkastning har alltså den andre maken rätt till hälften av detta.

Bodelning vid skilsmässa

Handlar det om en skilsmässa sker bodelningen först när tingsrätten har dömt äktenskapsskillnad (eller när äktenskapet är helt upplöst). Dock bör man känna till att bodelningen ska ske omedelbart, förutsatt att någon av makarna begär det. Ofta brukar en bodelning vid skilsmässa göras under det som kallas för betänketid.

Att göra en bodelning vid en skilsmässa skiljer sig lite från att göra det under ett äktenskap, eller när någon av makarna avlider. Först görs en bouppteckning, där de båda parterna reder ut vilka egendomar, tillgångar och skulder som finns. Sedan görs en andelsberäkning. Då beräknar makarna värdet på deras tillgångar (och skulder). Det här görs enligt bouppteckningen.

Sedan gör man en så kallad lottläggning, där de båda bestämmer hur tillgångar och egendom skall fördelas mellan dem. Vid skilsmässor delas tillgångarna ofta lika. Det här gäller inte om ena maken har enskild egendom, eller om äktenskapsförord har skrivits på. I sådana fall gäller tidigare nämnda regler. Slutligen skriver man på ett bodelningsavtal, där de båda makarna bekräftar och fastställer tidigare gjord lottläggning samt bodelning.

Bodelning under ett äktenskap

En bodelning under ett äktenskap görs frivilligt, där de båda makarna är överens om att dela upp sina tillgångar och skulder enligt uppgörelse. Varför man gör detta kan det finas många olika anledningar till. Kanske anser de personligen att de inte bör äga lika mycket av allt, eller så kan det vara så att den ene maken äger mycket enskilt. Med hjälp av bodelning under äktenskapet kan den skillnaden jämnas ut. En annan anledning kan vara att den ena maken är företagare, och att bodelningen då skyddar den andra makens tillgångar om företaget skulle sättas i konkurs.

För att en bodelning under ett bestående äktenskap ska ske, krävs det att de båda makarna är överens om hur tillgångarna ska fördelas. Ofta kan det här göras på egen hand av makarna. 

Alla behöver en jurist - minst en gång i livet

28 dec 2016

Har du en familj? Då kommer det att hända dig. Någon gång under ditt liv behöver du anlita en jurist med koll på familjerätt. Familjerätts-frågor täcker in flera olika juridiska frågor som rör familjeliv i ett brett spektra. Du har kanske redan varit i kontakt med en jurist utan att ha tänkt särskilt mycket på det. Det gäller till exempel par som gifter sig och skriver äktenskapsförord. Det behöver inte finnas en konflikt för att du ska anlita en specialist på området juridik inom familjerätt. Det bästa är att anlita en familjerätts-jurist redan innan konflikten uppstår. Då kanske den aldrig uppstår.

Förenklat kan man säga att juridik handlar om att människor ska veta vad de har rätt till och vad de inte har rätt till. Våra rättigheter skiftar förstås beroende på vilken roll vi har. Under ett helt liv hinner vi ofta ha många roller inom familjerättens breda fält. Alla är vi som bekant barn i början och kanske har vi syskon. När föräldrarna går bort kan det vara bra att ta hjälp av en jurist så att det inte blir bråk om föräldrarnas tillgångar. Har du själv blivit förälder så kan du se saken från andra sidan - genom att anlita en jurist med stenkoll på familjerätt så slipper du oroa dig för att dina barn och i förlängningen även barnbarn ska bli osams efter att du gått bort.

Viktigt skydda barnen

Föräldrar som inte drar jämt, vet hur smärtsamt det kan bli för barnen. En vanlig skilsmässa är tung i sig. Men när det finns barn som far illa är det än värre. Barn, har i sig, en lång rad rättigheter som de vuxna kanske inte tänker på när de är upptagna av sin egen vuxna konflikt. Men när familjemedlemmar måste sära på sig så spelar det så klart roll för alla relationer i en familj.

En jurist som specialiserat sig på familjerättsfrågor är en bra hjälp för familjer där ett barn måste skyddas. Det förekommer ju tyvärr att barn har en våldsam förälder som den andra föräldern naturligtivs vill skydda barnen emot. En jurist hjälper till och för din talan om du behöver vara med i en utredning om vem som ska ha vårdnaden om ert gemensamma barn. Familjerätts-jurister hanterar också adoptionsfrågor.

Jurister med koll på familjerätt hjälper också till vid boupptäckningen när en släkting avlidit.