Blogg

Här i bloggen tar vi upp alla aspekter av det mycket breda ämnet juridik. 

Sida 3

Dolda fel i hus är svåra att påvisa

31 maj 2017

Ett husköp är förmodligen den största affären som många gör i sina liv och det är också av den anledingen som det är synd att så många inte lägger ner den tid som krävs för att undersöka huset i fråga innan man skriver på ett kontrakt. Det vi ska prata om handlar nämligen om dolda fel och hur svårt det kan vara att få rätt mot en säljare om sådana upptäcks.

Det vill säga; köper man ett hus och där man efter ett tag upptäcker att detta inte håller den standard man väntat sig – man upptäcker att taket läcker, man upptäcker att grunden behöver dräneras eller där man ser fuktskador i exempelvis badrummet – så kan det vara svårt att påvisa att felet ligger på säljarens bord att korrigera och att man själv inte har något ansvar.

Märk väl här: vi har full förståelse för att man vid ett husköp inte kan – eller hinner – gå igenom allt som lekman och det är också av den anledningen som man måste anlita professionell hjälp i form av en besiktningsman. Anlitar man en besiktningsman innan man skriver på ett köpekontrakt så minimerar man också risken för att dolda fel i sitt nyköpta hus i framtiden ska komma som en obehaglig överraskning. Kostnaden för en besiktningsman är inte speciellt hög och det är alltid en summa som – i jämförelse med vad man betalar för sitt hus – är värd att betala.

Anlita en besiktningsman

Ett husköp idag – särskilt i Stockholm – sker ofta, så att säga, från höften. Det handlar om snabba budgivningar, det handlar om snabba beslut och det handlar – framförallt – om väldigt mycket pengar. Det är således väldigt viktigt att man tar sig den tid som krävs för att låta en besiktningsman genomföra en undersökning innan köpet går igenom.

Dolda fel kan förekomma även om en besiktningsman gjort en undersökning, men vid sådana fall så har man svart på vitt att man gjort det som situationen krävt. Det blir då betydligt lättare att påvisa sin oskuld och där man verkligen kan hävda att det hela handlar om just dolda fel och om en besiktningsman inte – vid sin okulära undersökning – sett felen i huset så har man också stora chanser att själv slippa betala för skadorna. Säljaren har ett stort ansvar och – tyvärr – då det gäller dolda fel i hus så kan det vara svårt att påvisa detta ansvar. En besiktningsman kan göra skillnad i din husaffär.

Läs mer här: http://www.doldafelhus.se/.

Om utlänningslagen

13 feb 2017

Inom den svenska migrationsrätten är utlänningslagen en av de mer kända lagarna. Migrationsrätt är ett stort område, vilket gör att det finns många lagar och begrepp kopplade till det. Utlänningslagen sägs vara den största lagen inom nämnda område.

Vad är utlänningslagen?

Kort sagt är utlänningslagen den del av landets lagar som behandlar migrationsrätt. Bestämmelserna handlar i stort om hur utländska medborgare (eller statslösa personer) får jobba, bo och vistas i Sverige. Asyl, visum och uppehållstillstånd står även under utlänningslagen.

Lagens historia

År 1927 stiftades Sveriges första utlänningslag. Lagen var mycket restriktiv jämfört med hur det är, och har varit, under 2000-talet och 1900-talets andra halva. Tio år efter att lagen infördes, 1937, gjordes den än mer restriktiv till följd av flyktingströmmarna från Tyskland. Året efter bestämde Sverige, tillsammans med Schweiz, att det skulle bli ännu svårare för de judiska flyktingarna att fly. Detta gjordes genom att bokstaven J skulle stämplas i tyska judars pass.

Efter att kriget fortlöpte gjordes dock lagen mer fri. Så småningom började ett visst antal flyktingar att få passera gränsen till Sverige. Vid den här tiden ville tyskarna inte längre låta judar utvandra. Generellt sett gällde visumtvång för medborgare utanför Norden efter andra världskrigets utbrott i Sverige.

Exempel på rättsfall

År 2004 reste en person enligt egen utsago in i Sverige. Hon ansökte sedan om asyl dagen efter. Under samtal sa hon att det fanns risk för att hon mördades av sina bröder. Detta eftersom hon gift sig med en man utan nämnda bröders samtycke. Hon sa även att maken till henne dödats under tiden hon flytt från Irak, och att hennes familj misstänkte att det var bröderna som legat bakom detta. Trots detta avvisades hon enligt migrationsöverdomstolens beslut, MIG 207:30.

En annan utlänning, vars maka var bosatt i Sverige, nekades uppehållstillstånd. Detta också på grund av avsaknad av pass.

Utlänningsförordningen

Bestämmelser som kompletterar utlänningslagen finns att hitta i Utlänningsförordningen. Det som bestämmelserna gäller är bland annat dessa:

• Resehandlingar
• Rätt till uppehåll
• Tillstånd för att arbeta i Sverige
• Ut- och avvisning

Lagens kapitel

I utlänningslagen finns det 23 kapitel. Bland annat behandlar dessa kapitel följande:

• Visering
• Rätt till uppehåll
• Återkallande av tillstånd
• Ut- och avvisning
• Hur förvar och uppsikt skall hanteras
• Kostnader

Sveriges lagbok

Sveriges lagbok, eller Sveriges rikes lag, är en bok som innehåller ett urval av lagar som anses vara till intresse för allmänheten. Ansvarig utgivare brukar traditionsenligt vara ett justitieråd som avslutat sin tjänst. Så som vi känner igen lagboken idag, har den sett ut (och getts ut) sedan 1861. 1736 gavs dock en bok ut med samma titel – även om formatet var lite annorlunda.

Sveriges lagbok behandlar bland annat just migrationsrätt. Givetvis är detta en relativt liten del av boken, som är mycket omfattande.

Vill du veta mer om den svenska migrationsrätten: www.migrationsrätt.biz.

Bodelning mellan gifta

10 feb 2017

Hur en bodelning mellan makar ser ut beror lite på i vilket läge det sker. Beroende på om det sker under ett äktenskap, vid en skilsmässa eller när någon av de gifta avlider, kommer bodelningen i sig att fungera lite annorlunda.

Bra att känna till

Respektive make äger sin enskilda egendom i ett äktenskap, samtidigt som de också svarar för sina egna skulder. Dock gör man skillnad på enskild egendom och så kallad giftorättsgods. När två makar ingår i ett äktenskap, får de något som kallas giftorätt. Det är viktigt att göra skillnad på giftorätt och äganderätt – vid äganderätt har man ofta rätten till hela egendomen. Giftorätt innebär istället att man har rätt till halva värdet av makens egendom vid dödsfall eller vid skilsmässa.

Det som är enskild egendom i ett äktenskap är ofta det till följd av äktenskapsförord, förbehåll i testamente eller ett gåvobrev. Om egendom säljs behåller den ena maken även pengarna. Om det däremot handlar om avkastning, blir pengarna giftorättsgods. Alltså: om ena maken säljer en enskild egendom får den behålla pengarna. Om denne sedan investerar pengarna och tar ut avkastning har alltså den andre maken rätt till hälften av detta.

Bodelning vid skilsmässa

Handlar det om en skilsmässa sker bodelningen först när tingsrätten har dömt äktenskapsskillnad (eller när äktenskapet är helt upplöst). Dock bör man känna till att bodelningen ska ske omedelbart, förutsatt att någon av makarna begär det. Ofta brukar en bodelning vid skilsmässa göras under det som kallas för betänketid.

Att göra en bodelning vid en skilsmässa skiljer sig lite från att göra det under ett äktenskap, eller när någon av makarna avlider. Först görs en bouppteckning, där de båda parterna reder ut vilka egendomar, tillgångar och skulder som finns. Sedan görs en andelsberäkning. Då beräknar makarna värdet på deras tillgångar (och skulder). Det här görs enligt bouppteckningen.

Sedan gör man en så kallad lottläggning, där de båda bestämmer hur tillgångar och egendom skall fördelas mellan dem. Vid skilsmässor delas tillgångarna ofta lika. Det här gäller inte om ena maken har enskild egendom, eller om äktenskapsförord har skrivits på. I sådana fall gäller tidigare nämnda regler. Slutligen skriver man på ett bodelningsavtal, där de båda makarna bekräftar och fastställer tidigare gjord lottläggning samt bodelning.

Bodelning under ett äktenskap

En bodelning under ett äktenskap görs frivilligt, där de båda makarna är överens om att dela upp sina tillgångar och skulder enligt uppgörelse. Varför man gör detta kan det finas många olika anledningar till. Kanske anser de personligen att de inte bör äga lika mycket av allt, eller så kan det vara så att den ene maken äger mycket enskilt. Med hjälp av bodelning under äktenskapet kan den skillnaden jämnas ut. En annan anledning kan vara att den ena maken är företagare, och att bodelningen då skyddar den andra makens tillgångar om företaget skulle sättas i konkurs.

För att en bodelning under ett bestående äktenskap ska ske, krävs det att de båda makarna är överens om hur tillgångarna ska fördelas. Ofta kan det här göras på egen hand av makarna. 

Alla behöver en jurist - minst en gång i livet

28 dec 2016

Har du en familj? Då kommer det att hända dig. Någon gång under ditt liv behöver du anlita en jurist med koll på familjerätt. Familjerätts-frågor täcker in flera olika juridiska frågor som rör familjeliv i ett brett spektra. Du har kanske redan varit i kontakt med en jurist utan att ha tänkt särskilt mycket på det. Det gäller till exempel par som gifter sig och skriver äktenskapsförord. Det behöver inte finnas en konflikt för att du ska anlita en specialist på området juridik inom familjerätt. Det bästa är att anlita en familjerätts-jurist redan innan konflikten uppstår. Då kanske den aldrig uppstår.

Förenklat kan man säga att juridik handlar om att människor ska veta vad de har rätt till och vad de inte har rätt till. Våra rättigheter skiftar förstås beroende på vilken roll vi har. Under ett helt liv hinner vi ofta ha många roller inom familjerättens breda fält. Alla är vi som bekant barn i början och kanske har vi syskon. När föräldrarna går bort kan det vara bra att ta hjälp av en jurist så att det inte blir bråk om föräldrarnas tillgångar. Har du själv blivit förälder så kan du se saken från andra sidan - genom att anlita en jurist med stenkoll på familjerätt så slipper du oroa dig för att dina barn och i förlängningen även barnbarn ska bli osams efter att du gått bort.

Viktigt skydda barnen

Föräldrar som inte drar jämt, vet hur smärtsamt det kan bli för barnen. En vanlig skilsmässa är tung i sig. Men när det finns barn som far illa är det än värre. Barn, har i sig, en lång rad rättigheter som de vuxna kanske inte tänker på när de är upptagna av sin egen vuxna konflikt. Men när familjemedlemmar måste sära på sig så spelar det så klart roll för alla relationer i en familj.

En jurist som specialiserat sig på familjerättsfrågor är en bra hjälp för familjer där ett barn måste skyddas. Det förekommer ju tyvärr att barn har en våldsam förälder som den andra föräldern naturligtivs vill skydda barnen emot. En jurist hjälper till och för din talan om du behöver vara med i en utredning om vem som ska ha vårdnaden om ert gemensamma barn. Familjerätts-jurister hanterar också adoptionsfrågor.

Jurister med koll på familjerätt hjälper också till vid boupptäckningen när en släkting avlidit.