Blogg

Här i bloggen tar vi upp alla aspekter av det mycket breda ämnet juridik. 

Sida 3

Det händer den som blir misstänkt för brott

4 jun 2018

Att bli misstänkt för ett eventuellt brott hör inte till vanligheten för de flesta människor, om det inte är så att man är kriminell, eller är känd av polisen sedan tidigare. Många poliser tänker att är en person en gång misstänkt för något brott tidigare, är det lätt att misstänkliggöra samma person för fler brott. Och har man en gång blivit dömd för ett brott, är det lätt på samma sätt att de misstänker den personen för fler brott.

Dock händer det ju då och då, att någon som både är oskyldig och som varken är kriminell, eller tidigare dömd, blir misstänkt för något brott. Man kan ha varit på fel plats vid fel tidpunkt, i värsta fall. Så vad skulle kunna hända om någon råkade bli utsatt för polisens misstankar om ett begånget brott? Oavsett vilket, har man alltid rätt till en brottmålsadvokat, någon som kan hjälpa en bevisa att man är oskyldig, eller som hjälper till att man får ett så rättvist straff som det bara går. Här går vi igenom det vanligaste förloppet vid en sådan oförmodad händelse.

1. Förhör

För det första ber polisen om att förhöra någon som de misstänker för ett brott. Det är en stor risk att de kan ha spanat på den personen innan de tar in hen till förhör, beroende på hur allvarligt brottet är som de misstänker att hen är skyldig till. Ibland vill de bara förhöra en person, för att kunna ”avföra” den personen från en utredning. Har de inga starka misstankar mot den personen, vill de få det klart att den personen inte är misstänkt för brottet. Då kan det hända att de helt enkelt förhör den och sedan släpper alla misstankar om brott.

2. Misstankarna stärks eller försvinner

Det är sedan upp till polisen eller åklagaren att bestämma sig efter ett, eller flera förhör att bestämma sig för om misstankarna mot personen har stärkts eller försvunnit. Är det ett ”ringa” brott, är det polisen som själva leder sin egen utredning. Är det fråga om ett allvarligt brott, som till exempel ett mord, våldtäkt är det en åklagare som leder utredningen. Då fattar åklagaren beslutet om utredningen ska fortsätta, om misstankarna ”kvarstår”, eller vad polisen ska göra. Det kan vara så att åklagaren ändå misstänker en person efter ett förhör och kanske i hemlighet spanar på den personen. Händer det då något som stärker åklagarens misstankar mot personen, går de vidare till nästa punkt.

3. Häktning

Innan det blir fråga om en häktning, får man gripa en person och hålla den personen kvar i häkte innan en häktning. Polisen får alltså ”gripa” en person, polisen får anhålla en person men det är åklagaren som måste ha riktigt starka misstankar och något slags bevis om att den de misstänker har begått brottet. Redan här måste åklagaren presentera skäl för att få häkta någon person efter att polisen har anhållit någon. Häktning beslutas i förhandling i domstol och åklagaren får inte själv bestämma det. Häktesförhandling i domstol ska ske senast 4 dagar efter ett gripande.

Man får hålla någon i förvar som anhållen i högst 3 dagar. Mer specifikt får man sitta i förvar tills klockan är 12 under den tredje dagen. Innan det måste åklagaren bestämma sig för om en person ska bli häktad eller inte. Bestämmer sig åklagaren för det, hålls då en förhandling i tingsrätten och så måste åklagaren lägga fram bevis för att det är viktigt att personen ska fortfarande vara häktad.

4. Fler förhör 

Efter en häktningsförhandling måste man fortsätta utredningen som visar om någon person är fortfarande misstänkt. Åklagaren kan inte hålla någon häktad hur länge som helst, utan måste så fort som möjligt kunna hålla rättegång, eller släppa en misstänkt person fri. Finns det inga bevis måste personen avskrivas som misstänkt.

5. Rättegång

Det måste till en rättegång för att någon ska fortsätta sitta i ett häkte. Detta är viktigt i en rättsstat. En person ska inte kunna sitta häktad utan rättegång hur länge som helst. Det måste finnas bevis och att de prövas inför en tingsrätt.

6. Straff

Visar det sig att domstolen tycker att bevisen visar att någon är skyldig till det misstänkta brottet, måste tingsrätten sedan bestämma vilket straff personen ska få. Hur domstolen tänker och argumenterar för ett visst straff måste dokumenteras och göras offentligt.

Allt längre straff i Sverige

13 apr 2018

Vissa av våra politiker anser alltid att vi har för låga straff i Sverige. Oftast har det med vänster-högerskalan inom politiken att göra och de motsättningar som av tradition finns mellan dessa olika läger. Av tradition anser vänsterpolitikerna att kriminella ska vårdas för de brott som de har begått, eftersom man väljer att se till en helhetsbild av den kriminella personen, istället för enbart till det enstaka brottet. På högerkanten vill man helt enkelt stävja brott med avskräckande exempel och höja straffsatserna istället för att vårda kriminella. Av hävd är det politiker på vänsterkanten som ser sociala problem som grunden för kriminalitet i vårt samhälle. För dem är lösningen att ge de socialt utsatta vägar till hjälp i stället för att sätta ”hårt mot hårt”. 

Allt fler sitter under längre tid i fängelse

Detta påverkar ju de lagar som stiftas när det kommer till straffsatser för olika brott. Länge dömdes kriminella och de som befanns skyldiga till mord, till relativt låga straff, om man jämför med straff i till exempel USA, som har ett av de hårdaste straffsatserna i Västvärlden. Säg, för 30, 40 år sedan kunde en morddömd vara ute i friheten efter 15, 20 år i fängelse efter ett gott uppförande i fängelse. Idag har straffen skärpts så att många morddömda faktiskt döms efter de längre straffsatserna i lagen. Idag är et inte ovanligt med morddömda som sitter längre än 20, 25 år i fängelse, trots ett ”gott uppförande” i fängelse.

De längre straffen har med rådande opinion att göra

Detta har inte att göra med att de kriminellas advokater skulle göra ett sämre jobb, utan har med den allmänna strömningen att göra, där mord ses mer allvarligt än förut. Vi ser ett allmänt en mer striktare tolkning av lagen när det kommer till morddömda, påverkat mer av allmänhetens åsikter än av ändrade lagar. Det har stuckit i mångas ögon att rättsväsendet har dömt till straff som har legat på den undra skalan, både då det har kommit till våldtäkts- och morddomar.

Vara kriminell på landsorten innebär att man har svårt få tag i duktiga advokater

Inte så oväntat dras de flesta advokater till storstäderna där arbetstillfällen är som flest. Det kan ställa till det för dem som råkar bo på annat håll i landet, där det kan vara svårare att få tag i en duktig advokat, om nu det skulle behövas. Frånvaron av duktiga advokater på landsorten kan innebära vissa risker för rättssäkerheten efter som alla; såväl storstadsbor som landsortsbor har rätt till bästa möjliga försvar om man skulle råka hamna som föremål för en brottsutredning. Denna avsaknad av duktiga advokater på landsorten gör att man måste söka efter advokater i storstäderna. Vilket ytterligare ökar konkurrensen om de duktiga advokaterna, vilket gör att det inte är särskilt lätt för dem som bor i mindre eller mellanstora städer att få det försvar som de egentligen behöver.

Så mycket tjänar en försvarsadvokat

28 mar 2018

Det är ingen hemlighet att det är relativt välbetalt att arbeta i någon av landets största städer som försvarsadvokat i Stockholm. Samtidigt är det något som kräver disciplin, motivation och hårt arbete för att lyckas med. Först behöver man genomgå en femårig juridikutbildning på heltid, för att sedan få en examen. Därefter krävs tre års praktiskt arbete på en juristbyrå. När den femåriga utbildningen är klar, och när man har den treåriga erfarenheten av praktiskt juridiskt arbete, kan man ansöka om att bli antagen som advokat hos Advokatsamfundet. Först därefter har man möjlighet att påbörja sin bana som praktiserande försvarsadvokat. Många lyckas få en riktigt bra lön för mödan.

Miljonlöner förekommer

Endast tre procent av yrkesverksamma jurister tjänar mindre än 28 000 kronor i månaden. Bland försvarsadvokater är siffran troligen lägre, eftersom även nyexaminerade jurister ingår i lönestatistiken. Att endast tre procent av yrkesverksamma jurister tjänar under 28 000 kronor i månaden, kan vägas mot att fler än fem procent tjänar 100 000 kronor i månaden eller mer. Den här gruppen är också den största, så som statistiken är fördelad. Näst därefter kommer jurister med 35 000 – 35 999 kronor, som utgör strax över tre procent. Ofta är de riktigt välbetalda juristerna höga chefer på stora byråer som inte sällan återfinns i landets storstäder (Stockholm, Göteborg till exempel).

Skillnader mellan olika sektorer

Likt andra yrken som utövas både i det privata och det allmänna finns skillnader i snittlöner mellan olika sektorer. Snittet för jurister (där försvarsadvokater ingår) i kommunalsektor är 41 232 kronor och 40 863 kronor i statlig sektor. I privata sektorn är snittlönen betydligt högre, med 51 051 kronor. Samtidigt finns betydligt större möjligheter att klättra i lönestegen som icke-chef om man är anställd privat. Tio procent tjänar 77 350 kronor eller mer i den privata sektorn. I den kommunala sektorn är motsvarande siffra 53 600, och i den statliga 54 200. Den tionde percentilen är ungefär samma i kommunal och privat sektor (30 400 respektive 30 600) och lägre i statlig sektor (28 600).

Högre lönenivåer i Stockholm

I Stockholm tenderar lönenivåerna att vara något högre. Det här sammanfaller givetvis med att timpriserna för kunderna också ofta är något högre i Stockholm än i lite mindre städer. Exakt vad det kostar varierar givetvis väldigt mycket, men någonstans mellan 1 500 kronor och 6 000 kronor kan en försvarsadvokat ta ut i timmen. I Stockholm, oftare än i andra städer, tenderar timpriserna att ligga över 1 500 kronor. När det gäller rättshjälp finns dock en timkostnadsnorm som regeringen bestämmer.

advokat

Försvarare vid förhör

8 mar 2018

Hur ser det egentligen ut med advokater vid förhör? Är du misstänkt för brott har du rätt till en offentlig försvarare som bekostas av skattemedel. Det gäller då dock att brottet ska ha fängelse i straffskalan, och du får då hjälp i de allra flesta fall. Om endast böter föreligger i straffskalan är det inte alls säkert att du får rätt till ”gratis” hjälp. I vissa fall kan det dock gå ändå. Läs mer om det nedan.

Misstänkt för brott? Ha namnet på en brottmålsadvokat redo

Om du är misstänkt för brott är det troligtvis en brottmålsadvokat som kan ta tillvara dina intressen allra bäst. Om du inte frågar efter en specifik advokat eller advokatbyrå är det tingsrätten som utser ett offentligt biträde till dig. Risken finns att den här juristen har mycket lite erfarenhet av brottmål – eller ingen alls.

Om du på förhand kan leta upp en brottmålsadvokat du tycker verkar bra, kan du be att få ta kontakt med denne redan under förhöret. Som nämnt i inledningen är det dock inte säkert att du får din brottmålsadvokat bekostad av offentliga medel – det gäller att du är anklagad för ett allvarligare brott i domstol, med fängelse i straffskalan, för att så ska ske. Något som ligger i gränslandet är till exempel stora dagsböter. I ett sådant läge bör du skicka in en ansökan och se om du kan få hjälpen bekostad av skattebetalare.

Du behöver inte svara på frågor

Något som kan vara bra att känna till är att du inte behöver svara på några frågor under förhöret. Många rekommenderar att man inte gör detta förrän en advokat (förslagsvis en specialiserad brottmålsadvokat om du är misstänkt för brott) har kommit.

Du är däremot skyldig att infinna dig till polisförhöret, även om du alltså har rätt att tiga när frågor ställs. Skulle du utebli kan polisen komma och hämta dig. Om du kommer till polisförhöret och delges misstanke om brott på plats, rekommenderas det att inte fortsätta förhöret innan din brottmålsadvokat närvarar.

Om du är missnöjd med din försvarare

Om du är missnöjd med din försvarare har du rätt att ansöka om att få en ny. Du framställer då en begäran hos domstolen, som sedan gör en bedömning av det enskilda fallet. Anses det finnas tillräckliga skäl för ett byte får du ett nytt biträde. Det är upp till dig att skriva till domstolen och begära att bytet ska ske. Du behöver då ange vem du vill byta till och varför du är missnöjd med det nuvarande biträdet. När det kommer till brottmål finns alltid rätten att anlita en privat försvarare, på egen bekostnad.

Migrationsdomstolar ska egentligen avgöra asyl

7 jan 2018

Har du följt med i flyktingdebatten som har varit den senaste tiden? Vi skriver inte om politiska saker här i denna blogg, även om man har politiska åsikter. Vem har inte det? Men i vilket fall har vi bestämt oss för att inte saluföra politiska åsikter här. Däremot är saker som att vara eller inte vara flykting inte ett politiskt beslut eller ens en åsikt. Det är en allmänmänsklig rättighet. Blir man hotad eller förföljd och riskerar att utsättas för våld, förföljelse eller naturkatastrofer – har man rätt som människa – att fly och söka skydd någonstans där det är säkert. Det handlar alltså inte om en politisk handling. Det är en allmänmänsklig rättighet att få söka asyl i ett land som man tror ska vara säkert för en själv. 

Flyktingarna får egna jurister

Därför får alla de som söker asyl rätt till en advokat, en så kallad familjerättslig jurist, som ska hjälpa flyktingarna med den juridiska biten att söka asyl. De som är experter på migration, invandring och asylfrågor kallas familjerättsjuristen och arbetar på en sådan advokatbyrå. Familjerätt handlar tydligen om allt som har med familjerna att göra. Det kan handla om allt möjligt som till exempel skilsmässor, dödsfall och dödsbon. Det kan handla om asyl, om omhändertagande av barn och barn som blir utsatta för brott. Det kan även handla om att en jurist ser till att tillvarata ett barns intressen i en rättegång. En mycket känd sådan familjerättsadvokat är Elisabeth Massi Fritz. Hon har förekommit i många uppmärksammade rättegångar, där hon har tillvaratagit offrens intressen. Även sådant kan en familjerättsadvokat göra.

Flyktingarna rör upp många känslor

Vi (och resten av Sverige) har märkt att de senaste flyktingarna från Syrien, Somalia, Irak, Libanon och nu de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan har rört upp otroligt mycket känslor. På den ena sidan finns de som tycker att Sverige ska ta emot alla dessa flyktingar. På den andra sidan finns alla som tycker motsatsen. De menar att det är en för stor börda att Sverige ensamt (?) ska ta emot så många flyktingar. De pratar högt och brett om vad det kostar det svenska samhället att ta emot så många flyktingar. De som är för att ta emot flyktingarna menar att även om det kostar just för tillfället att ta emot flyktingarna, så bidrar även de till att Sverige i framtiden får in skatteintäkter. De arbetar och betalar skatt. De ser till så att sjuka och gamla blir omhändertagna. Att vi får någon som tar hand om våra förskolor, våra sopor, våra sjukhus. De ska måla om hemma hos oss. De ska diska vår disk och så vidare, och så vidare. 

Det finns Migrationsdomstolar

Dessa flyktingar ska alltså få sin sak prövad i Migrationsdomstolar, som det heter. De ska få rätt att få föra sin juridiska talan och en domstols ska avgöra om de ska få stanna eller inte. Det är inte enbart Migrationsverket som ska bestämma det. Det är därför som flyktingarna ska ha en jurist som är expert på flyktingfrågor och som ska försvara flyktingen i fråga. Ja, vad ska man säga? Det är synd om dem som flyr. Det är det enda man kan säga. Är du intresserad av vad andra familjerättsjurister gör? Läs här.

Juridisk hjälp inom LVU

5 jan 2018

Om ditt barn har tvångsomhändertagits enligt LVU kommer du att bli kallad till en muntlig förhandling i rätten. Vid rättegången har du rätt till ett offentligt biträde; en advokat eller annat juridiskt ombud som företräder dig och för din talan. Staten betalar kostnaderna för denna advokat.

Du har rätt att själv välja offentligt biträde och rätten ska utse biträdet enligt dina önskemål, om advokaten är tillgänglig. När du väljer offentligt biträde bör du välja en advokat med goda kunskaper inom familje- och socialrätt och i synnerhet med erfarenhet av LVU. En bra LVU-advokat kan hjälpa dig att granska socialtjänstens utredning och argumentera för din och ditt barns sak.

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga är den lag som används när ett barn misstänks fara illa i hemmet. Socialtjänsten kan då göra en utredning och komma fram till att barnet bör omhändertagas och placeras på familjehem eller i fosterfamilj. För att ett barn sak omhändertagas och skiljas från sina förälder måste socialtjänsten ha starka misstankar om att barnet riskerar att skadas fysiskt eller psykiskt och att dess framtid riskeras, exempelvis genom misshandel eller sexuella övergrepp. Om socialtjänsten fått indikationer från barnets omgivning som skola eller anhöriga på att sådana risker föreligger gör man en utredning.

Det kan också vara så att barnets eget beteende ligger till grund för en utredning. Om barnet exempelvis missbrukar droger, har ett självskadebeteende eller prostituerar sig kan ett beslut tas om tvångsomhändertagning. Oftast placeras då barnet på ett ungdomsboende anpassat för dess problematik. I dessa fall kan det vara barnets föräldrar som kontaktat socialtjänsten och bett dem göra något åt en situation de tappat kontrollen över.

Utredning och rättegång

Att göra en utredning om tvångsomhändertagande är en känslig process och många hänsyn måste tas till hur barnet kommer att reagera på ett omhändertagande. Frågan om det är rätt att skilja barnet från dess föräldrar måste ställas mot barnets nuvarande situation. Ibland kan det vara svårt att avgöra om hemförhållandena är så pass allvarliga att ett omhändertagande blir nödvändigt.

Detta medför också att en utredning ofta blir bristfällig och innehåller felaktigheter. Det är absolut nödvändigt att en såpass allvarlig fråga tas upp i rätten, där alla parter kan höras och domstolen kan skapa sig en fullständig bild av situationen. Och det är också därför som det är så viktigt att du väljer rätt advokat att företräda dig. Chansen är stor att rättegången blir en uppslitande och känslomässig historia och du behöver någon som kan förbli balanserad och föra din talan på ett sakligt och korrekt sätt.

Framtiden

Om ditt barn blir omhändertaget är det också viktigt att du respekterar beslutet och tar det som en signal att det är dags att förändra ditt liv och göra det bästa för att åter kunna leva med barnet. Du förlorar inte din roll som vårdnadshavare vid ett omhändertagande, men det övergår tillfälligt i socialnämndens försorg. Var sjätte månad görs en uppföljning av beslutet och om du kan visa att du  kan erbjuda ditt barn goda levnadsförhållanden finns en stor chans att du kan återförenas med ditt barn inom något eller ett par år.

En våldtäkt är en grov kränkning

18 dec 2017

Många tänker sig att en våldtäkt alltid sker utomhus och där mörkret fungerar som ett slags skydd för gärningsmannen. Det innebär att vem som helst kan bli utsatt för en våldtäkt och att det hela enbart handlar om att man är fel person på fel plats - hade man bara gått en anna väg, vid en annan tid så hade man klarat sig. faktum är att de flesta våldtäkter sker i hemmet och att man som offer känner förövaren i fråga. Det är också det som gör det hela än mer obehagligt.

Många offer kan ha lättare att acceptera en våldtäkt som skett just utomhus i mörkret och där förövaren varit att anse som en ensam galning. Handlar det istället om en person som man står nära, som man litar på och som man verkligen tycker om - ja, då blir det en svårare process att hantera. Att det sedan handlar om en väldigt, väldigt svår process som det redan är, det är också viktigt att poängtera. En våldtäkt är det mest förnedrande, det mest kränkande och det värsta som en kvinna/man kan utsättas för.

I dessa dagar så har ljuset kommit att handla på just offer för våldtäkter, kränkningar och sexuella trakasserier. Uppropet Metoo har visat att det finns ett i det närmaste gigantiskt mörkertal och att flertalet kvinnor sitter på berättelser och trauman som ingen kunnat räkna med. Det finns en kultur där män med makt utnyttjar sin makt och sina positioner i syfte att förnedra, tillskansa sig sexuella tjänster och till och med våldta för att sedan - med hot - komma undan med det. med makten kommer tystnaden och då en våldtäkt ofta handlar om att ord står mot ord så räknar männen kallt med att de- tack vare sin höga position - ska komma undan med vad de gjort. Metoo har dragit fram väldigt mycket smutsig byk i solskenet och det är omöjligt att blunda för detta.

Anmäl din våldtäkt och sök rättslig hjälp

En av flera positiva effekter av detta upprop är att offer märker att de inte är ensamma. Det är ofta känslan av ensamhet som gör den efterföljande processen vid en våldtäkt så svår att hantera. Att sitta ensam vid ett polisförhör, att se förundersökningen fortlöpa - och kanske träffa på förövaren under tiden - och att slutligen, om så sker, se fallet tas upp i rätten är ytterst påfrestande för ett redan sargat offer.

Vårt råd är att man tar hjälp vid en våldtäkt och att man gör det direkt. Att anlita en advokat - ett målsägarbiträde -  som lotsar dig genom hela processen och som dels bistår dig rent juridiskt och dels - ännu viktigare - känslomässigt ger dig dels bättre odds för upprättelse och dels en lindrigare resa. Många offer känner sig obekväma och upplever den inträffade våldtäkten som deras eget fel - detta på grund av frågor som ställs, av både polis och av förövarens advokat, som handlar om klädsel, berusning och samtycke. Har du en advokat vid sin sida så skyddas du mot dessa ovidkommande frågor.

Viktigt att veta om du utsatts för en våldtäkt

Du som offer har rätt till terapi efter en våldtäkt - kostnadsfri. Ditt målsägarbiträde och dennes tjänster är också kostnadsfri för dig och arvodet betalas av staten. En våldtäkt bör anmälas så fort som möjligt då det är lättare att säkra teknisk bevisning om så sker. Men, även om man väntar så finns det goda möjligheter att vinna en process. Det viktiga är att man vågar anmäla och att man inser att man inte står ensam.

Mer information om våldtäkter hittar du här: http://www.våldtäkt.com.

Måste man följa vår arvsrätt?

28 sep 2017

Sverige har arvsrätt och detta innebär att vi följer en särskild ordning då arvet efter en avliden ska fördelas mellan de släktingar och bekanta som finns kvar i livet. Vi har arvsrätt för att i så stor grad som möjligt undvika missförstånd och konflikter – även om dessa problem naturligtvis ändå kan förekomma då någon avlider. Folk känner sig ofta åsidosatta och negligerade då det handlar om sin egen rätt till ett arv och detta alltså trots att vi har en arvsrätt att följa och det är också detta som kan leda till bittra och infekterade konflikter mellan familjemedlemmar.

Kan man då undvika att dessa konflikter uppstår? Ja, ett sätt är ju att man, helt enkelt, följer och accepterar den givna arvsrätt vi har och detta även om man själv tycker sig ha haft en speciell relation med den avlidne och därmed är berättigad till en större del av arvet. Ett annat sätt – och detta gäller den avlidne och dennes ansvar – är att ha ett skrivet testamente klart den dagen man dör.

Detta kan nämligen sätta sig över vår arvsrätt och och detta är särskilt bra vid exempelvis en samborelation. Är man sambo – och oavsett om det handlar om tjugo, tio eller två år – så kan nämligen vår arvsrätt te sig lite orättvist och det kan vara så att man enligt den står ganska långt bak i kön då arvet ska fördelas och här kan alltså ett skrivet testamente vara räddningen om man vill att sin sambo ska få ta del av det man har skrapat ihop.

Här talar vi alltså om det du själv har tjänat – det gemensamma som möbler och annat blir ju även ditt och detta oavsett alltså hur vår arvsrätt ser ut. Det kan alltså vara en god idé att skriva bådas namn på kontraktet vid exempelvis ett bil- eller ett husköp om man är sambo och detta gör man alltså då för att det inte ska bli något strul den dagen någon avlider. Alltså – skrivet testamente och gemensamma namn på kontrakt är det som kan underlätta för sambos och stå över den arvsrätt vi har i Sverige.

Kan vi dela arvet utan arvsrätt?

Det finns naturligtvis fall där vår arvsrätt kan åsidosättas och detta kan ju vara då familjen, de bekanta och släktingar som finns kvar bestämmer sig för att dela arvet utan någon extern hjälp. Det finns ju många exempel där man gör en fin ceremoni av hela processen och exempelvis drar lott om kvarlåtenskapen och delar den lika och utan inblandning av denna arvsrätt. Detta är dock ganska ovanligt och det krävs verkligen att familjen i fråga sätter prestige och sin egen rätt åt sidan för att detta ska fungera.

Man ska ju veta att vår arvsrätt trots allt finns där för att underlätta och inte är något som finns där för att sabotera elelr för att jävlas med någon – det är helt enkelt ett sätt att använda sig av för att undvika konflikter. Man ska alltså se vår arvsrätt som ett hjälpmedel och inte som ett hinder.

En vårdnadstvist är tuff att vinna

18 jul 2017

Det finns alltid en risk för konflikt i samband med en skilsmässa och detta av förklarliga skäl. I och med att det kan handla om svek som anledning till uppbrottet så finns det också väldigt stora känslor inblandade och dessa kan göra att man försöker hämnas på sin forne partner. Tråkigt naturligtvis; men då det enbart handlar om materiella ting som ska delas så är det ändå acceptabelt.

Det finns dock ett än värre scenario än att man vid en skilsmässa bråkar om vem ska bo kvar i huset, vem som ska rätt till vad och hur mycket den ene ska betala för att köpa ut den andre.

Det värsta tänkbara scenariot i samband med en skilsmässa är nämligen då det finns barn inblandade och då föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden om dessa och där en vårdnadstvist inleds. En vårdnadstvist är nämligen något som slår hårdast mot dem som den handlar om och detta i form av barnen.

Man ska veta att barn kan fara väldigt illa av en vårdnadstvist och att det av den anledningen är något som till varje pris måste försöka undvikas. Ser man till exempelvis otrohet, att någon ska flytta eller någon annan anledning till en skilsmässa och en efterföljande vårdnadstvist så är dessa skäl inte tillräckligt starka för att man som förälder ska utsätta sina barn för en sådan process.

Kontakta ett ombud vid en vårdnadstvist

Naturligtvis dock så finns det andra skäl som gör att en ansökan om ensam vårdnad och en vårdnadstvist måste äga rum och där man som förälder direkt ska kontakta ett skickligt juridiskt ombud. Gällande ett ombud så är det viktigt att man anlitar ett sådant som har vana av vårdnadstvist och som är specialiserad på familjerätt; det ger alltid en större chans att vinna.

Generellt sett så ser man från statens sida att gemensam vårdnad är att föredra och av den anledningen så är det ganska svårt att vinna en vårdnadstvist i Sverige. Ett bra ombud underlättar och ger en fördel.

Vi nämnde ovan att en vårdadstvist i vissa fall måste ske och om vi nedan räknar upp några punkter som visar på miljöer där en förälder med all tydlighet visat att inga barn ska växa upp så kan dessa se ut enligt följande:

  • Missbruk
  • Grav psykisk sjukdom
  • Kriminalitet
  • Pedofili
  • Incest
  • Våld i hemmet; mot barnen eller mot den andre föräldern
  • Risk för att barnen kidnappas

Här finns skäl att inleda en vårdnadstvist och där den ene parten måste tilldelas ensam vårdnad. Att man ser gemensam vårdad som bäst innebär inte på något sätt att det alltid behöver vara så. En vårdnadstvist måste i vissa fall inledas.

När grova brottslingar erkänner sina brott

21 jun 2017

Det är mycket som står på spel vid ett förhör av en grov brottsling. Många av landets grövsta brottslingar har gemensamt att de först har erkänt när de mest skickliga förhörsledarna har klivit in i rummet. Att få en brottsling att erkänna brott finns det viss forskning kring. I den här texten kan du läsa mer om hur ett förhör går till, den misstänktes rättigheter och vilka faktorer det är som kan göra att brott erkänns.

God bevisning

Ifall brottslingen känner sig säker på att dennes del i brottet kommer att kunna bevisas, är det ofta inte värt det att förneka brott. Istället kan gärningsmannen kanske hoppas på någon form av lindring av straffet vid ett erkännande. Det kan också handla om att brottslingen gärna inte vill framstå som osmart eller lite knäpp. Att inte erkänna ett brott där det finns starka bevis kan göra att brottslingen anser att man framstår just som det.

Skam och ånger

En gärningsman som utfört ett grovt brott kan få starka känslor av skuld och ånger under ett förhör. Ett erkännande till följd av en inre press är inte ovanligt. Ofta känns erkännandet dessutom tillfredsställande för brottslingar som känner skuld för sitt brott. Det kan bli som att tala ut och lägga korten på bordet. Psykopater och människor med allvarliga personlighetsstörningar känner sällan någon större tillfredställelse av ett erkännande. Snarare är det friskare personer och människor med neuroser som känner sig lättade. Ett erkännande kan göra det möjligt att gå vidare och så småningom återanpassa sig till samhället.

Press från förhörsledaren

Många inom området varnar ofta för dessa typer av erkännanden, då en risk finns att de inte blir tillförlitliga. Likväl är det en förhållandevis vanlig metod att använda sig av. En brottsling som utsätts för hård press av den som leder till förhöret kan visserligen pressa fram sanna erkännanden – men risken blir helt enkelt större att erkännandet inte är äkta. Vid väldigt hård press kan människor erkänna i princip vad som helst för att slippa undan. I sådana situationer kan en privat eller offentlig försvarare behöva rycka in. En mycket hård press från förhörsledare kan skada rättsäkerheten.

Rättigheter – privat och offentlig försvarare

Under ett förhör har en brottsling rätt att ha en offentlig försvarare (läs mer om hur detta fungerar här) närvarande ifall misstankegraden mot den tilltalade är skälig och brottet allvarligt. Vid mindre allvarligare brott, eller om misstankegraden inte är stark, kanske en offentlig försvarare inte tillsätts. I sådana fall har den tilltalade dock rätt att anlita privat hjälp. Försvararen får dock inte medverka om det kan anses vara till men för utredningen. En utredares möjligheter att begränsa en advokats närvaro vid förhör är dock begränsade. I fall där gärningsmannen inte är myndig tillsätts så gott som alltid en offentlig försvarare.

Ensam vårdnad är svår att få i Sverige

5 jun 2017

... Alla olyckliga familjer är olyckliga på sitt eget lilla vis ”. Orden som Leo Tolstoj skrev stämmer väl överens med verkligheten och även om denna sanning skrevs med gårdagen i åtanke så passar den bra in även i vår tid. Skillnaden här – mellan dagens Sverige och gårdagens Ryssland – är att man faktiskt inte behöver leva kvar i ett olyckligt förhållande och att man faktiskt kan skilja sig. Något som faktiskt är att föredra i många fall och ingenting att höja på ögonbrynen åt. Att kärleken tar slut, att den dyker upp på annat håller eller att man av någon annan anledning inte längre kan leva tillsammans är något som händer och en skilsmässa är en relativt vanlig företeelse i dagsläget.

Därmed inte sagt att äktenskapet är något som ska tas lättvindigt eller att en skilsmässa i sig är något att rycka på axlarna åt. Nej, har man valt att gifta sig så har man också givit varandra ett löfte om kärlek och det här gör att en skilsmässa – nästan utan undantag – innebär en känslomässig prövning och en period av sorg för de inblandade. Det är dessutom mycket praktiskt som ska skötas vid en skilsmässa och dels så handlar det om att man ska dela allting man köpt gemensamt mellan sig – allt från hus, till bil och vidare till annat bohag ska delas. En process som i sig kan innebära konflikt och som kan vara väldigt känslosam.

Dock; det som kan vara det värsta i samband med en skilsmässa är om det finns barn inblandade och om det uppstår en vårdnadstvist där den ene föräldern ansöker om ensam vårdnad. Även utan en ansökan om ensam vårdnad så innebär nämligen en skilsmässa en svår tid för ett barn och tillkommer det dessutom en konflikt så blir det hela ännu värre. Det är också av den anledningen som det är svårt att få till stånd ensam vårdnad i Sverige – från statens sida så ser man nämligen en fortsatt gemensam sådan att föredra framför ensam vårdnad. På gott och ont.

Ibland måste ensam vårdnad tilldelas

I många fall så sker nämligen en ansökan om ensam vårdnad av helt fel anledningar och som en chans att hämnas sin forne partner och det eventuella svek man blivit utsatt för. Ensam vårdnad och en ansökan om detta är i ett sådant läge enbart något som kan skapa djupa sår hos barnen och är alltså verkligen något som till varje pris bör undvikas.

I andra fall så är dock ensam vårdnad det enda alternativet; föreligger det kriminalitet, en allvarlig psykisk sjukdom eller allvarligt missbruk hos den ene föräldern så är denna miljö inte någon lämplig sådan för ett barn att växa upp i.

Dock, en vårdnadstvist är svår att vinna och inleder man en sådan så får man vara beredd att kämpa hårt för att övertyga rätten om att ensam vårdnad bör tilldelas. Ett bra juridiskt ombud är också något som rekommenderas. Men; överväg alltid skälen innan och utgå från barnens bästa – det är dem som drabbas hårdast av en vårdnadstvist.

Dolda fel i hus är svåra att påvisa

31 maj 2017

Ett husköp är förmodligen den största affären som många gör i sina liv och det är också av den anledingen som det är synd att så många inte lägger ner den tid som krävs för att undersöka huset i fråga innan man skriver på ett kontrakt. Det vi ska prata om handlar nämligen om dolda fel och hur svårt det kan vara att få rätt mot en säljare om sådana upptäcks.

Det vill säga; köper man ett hus och där man efter ett tag upptäcker att detta inte håller den standard man väntat sig – man upptäcker att taket läcker, man upptäcker att grunden behöver dräneras eller där man ser fuktskador i exempelvis badrummet – så kan det vara svårt att påvisa att felet ligger på säljarens bord att korrigera och att man själv inte har något ansvar.

Märk väl här: vi har full förståelse för att man vid ett husköp inte kan – eller hinner – gå igenom allt som lekman och det är också av den anledningen som man måste anlita professionell hjälp i form av en besiktningsman. Anlitar man en besiktningsman innan man skriver på ett köpekontrakt så minimerar man också risken för att dolda fel i sitt nyköpta hus i framtiden ska komma som en obehaglig överraskning. Kostnaden för en besiktningsman är inte speciellt hög och det är alltid en summa som – i jämförelse med vad man betalar för sitt hus – är värd att betala.

Anlita en besiktningsman

Ett husköp idag – särskilt i Stockholm – sker ofta, så att säga, från höften. Det handlar om snabba budgivningar, det handlar om snabba beslut och det handlar – framförallt – om väldigt mycket pengar. Det är således väldigt viktigt att man tar sig den tid som krävs för att låta en besiktningsman genomföra en undersökning innan köpet går igenom.

Dolda fel kan förekomma även om en besiktningsman gjort en undersökning, men vid sådana fall så har man svart på vitt att man gjort det som situationen krävt. Det blir då betydligt lättare att påvisa sin oskuld och där man verkligen kan hävda att det hela handlar om just dolda fel och om en besiktningsman inte – vid sin okulära undersökning – sett felen i huset så har man också stora chanser att själv slippa betala för skadorna. Säljaren har ett stort ansvar och – tyvärr – då det gäller dolda fel i hus så kan det vara svårt att påvisa detta ansvar. En besiktningsman kan göra skillnad i din husaffär.

Läs mer här: http://www.doldafelhus.se/.

Om utlänningslagen

13 feb 2017

Inom den svenska migrationsrätten är utlänningslagen en av de mer kända lagarna. Migrationsrätt är ett stort område, vilket gör att det finns många lagar och begrepp kopplade till det. Utlänningslagen sägs vara den största lagen inom nämnda område.

Vad är utlänningslagen?

Kort sagt är utlänningslagen den del av landets lagar som behandlar migrationsrätt. Bestämmelserna handlar i stort om hur utländska medborgare (eller statslösa personer) får jobba, bo och vistas i Sverige. Asyl, visum och uppehållstillstånd står även under utlänningslagen.

Lagens historia

År 1927 stiftades Sveriges första utlänningslag. Lagen var mycket restriktiv jämfört med hur det är, och har varit, under 2000-talet och 1900-talets andra halva. Tio år efter att lagen infördes, 1937, gjordes den än mer restriktiv till följd av flyktingströmmarna från Tyskland. Året efter bestämde Sverige, tillsammans med Schweiz, att det skulle bli ännu svårare för de judiska flyktingarna att fly. Detta gjordes genom att bokstaven J skulle stämplas i tyska judars pass.

Efter att kriget fortlöpte gjordes dock lagen mer fri. Så småningom började ett visst antal flyktingar att få passera gränsen till Sverige. Vid den här tiden ville tyskarna inte längre låta judar utvandra. Generellt sett gällde visumtvång för medborgare utanför Norden efter andra världskrigets utbrott i Sverige.

Exempel på rättsfall

År 2004 reste en person enligt egen utsago in i Sverige. Hon ansökte sedan om asyl dagen efter. Under samtal sa hon att det fanns risk för att hon mördades av sina bröder. Detta eftersom hon gift sig med en man utan nämnda bröders samtycke. Hon sa även att maken till henne dödats under tiden hon flytt från Irak, och att hennes familj misstänkte att det var bröderna som legat bakom detta. Trots detta avvisades hon enligt migrationsöverdomstolens beslut, MIG 207:30.

En annan utlänning, vars maka var bosatt i Sverige, nekades uppehållstillstånd. Detta också på grund av avsaknad av pass.

Utlänningsförordningen

Bestämmelser som kompletterar utlänningslagen finns att hitta i Utlänningsförordningen. Det som bestämmelserna gäller är bland annat dessa:

• Resehandlingar
• Rätt till uppehåll
• Tillstånd för att arbeta i Sverige
• Ut- och avvisning

Lagens kapitel

I utlänningslagen finns det 23 kapitel. Bland annat behandlar dessa kapitel följande:

• Visering
• Rätt till uppehåll
• Återkallande av tillstånd
• Ut- och avvisning
• Hur förvar och uppsikt skall hanteras
• Kostnader

Sveriges lagbok

Sveriges lagbok, eller Sveriges rikes lag, är en bok som innehåller ett urval av lagar som anses vara till intresse för allmänheten. Ansvarig utgivare brukar traditionsenligt vara ett justitieråd som avslutat sin tjänst. Så som vi känner igen lagboken idag, har den sett ut (och getts ut) sedan 1861. 1736 gavs dock en bok ut med samma titel – även om formatet var lite annorlunda.

Sveriges lagbok behandlar bland annat just migrationsrätt. Givetvis är detta en relativt liten del av boken, som är mycket omfattande.

Vill du veta mer om den svenska migrationsrätten: www.migrationsrätt.biz.

Bodelning mellan gifta

10 feb 2017

Hur en bodelning mellan makar ser ut beror lite på i vilket läge det sker. Beroende på om det sker under ett äktenskap, vid en skilsmässa eller när någon av de gifta avlider, kommer bodelningen i sig att fungera lite annorlunda.

Bra att känna till

Respektive make äger sin enskilda egendom i ett äktenskap, samtidigt som de också svarar för sina egna skulder. Dock gör man skillnad på enskild egendom och så kallad giftorättsgods. När två makar ingår i ett äktenskap, får de något som kallas giftorätt. Det är viktigt att göra skillnad på giftorätt och äganderätt – vid äganderätt har man ofta rätten till hela egendomen. Giftorätt innebär istället att man har rätt till halva värdet av makens egendom vid dödsfall eller vid skilsmässa.

Det som är enskild egendom i ett äktenskap är ofta det till följd av äktenskapsförord, förbehåll i testamente eller ett gåvobrev. Om egendom säljs behåller den ena maken även pengarna. Om det däremot handlar om avkastning, blir pengarna giftorättsgods. Alltså: om ena maken säljer en enskild egendom får den behålla pengarna. Om denne sedan investerar pengarna och tar ut avkastning har alltså den andre maken rätt till hälften av detta.

Bodelning vid skilsmässa

Handlar det om en skilsmässa sker bodelningen först när tingsrätten har dömt äktenskapsskillnad (eller när äktenskapet är helt upplöst). Dock bör man känna till att bodelningen ska ske omedelbart, förutsatt att någon av makarna begär det. Ofta brukar en bodelning vid skilsmässa göras under det som kallas för betänketid.

Att göra en bodelning vid en skilsmässa skiljer sig lite från att göra det under ett äktenskap, eller när någon av makarna avlider. Först görs en bouppteckning, där de båda parterna reder ut vilka egendomar, tillgångar och skulder som finns. Sedan görs en andelsberäkning. Då beräknar makarna värdet på deras tillgångar (och skulder). Det här görs enligt bouppteckningen.

Sedan gör man en så kallad lottläggning, där de båda bestämmer hur tillgångar och egendom skall fördelas mellan dem. Vid skilsmässor delas tillgångarna ofta lika. Det här gäller inte om ena maken har enskild egendom, eller om äktenskapsförord har skrivits på. I sådana fall gäller tidigare nämnda regler. Slutligen skriver man på ett bodelningsavtal, där de båda makarna bekräftar och fastställer tidigare gjord lottläggning samt bodelning.

Bodelning under ett äktenskap

En bodelning under ett äktenskap görs frivilligt, där de båda makarna är överens om att dela upp sina tillgångar och skulder enligt uppgörelse. Varför man gör detta kan det finas många olika anledningar till. Kanske anser de personligen att de inte bör äga lika mycket av allt, eller så kan det vara så att den ene maken äger mycket enskilt. Med hjälp av bodelning under äktenskapet kan den skillnaden jämnas ut. En annan anledning kan vara att den ena maken är företagare, och att bodelningen då skyddar den andra makens tillgångar om företaget skulle sättas i konkurs.

För att en bodelning under ett bestående äktenskap ska ske, krävs det att de båda makarna är överens om hur tillgångarna ska fördelas. Ofta kan det här göras på egen hand av makarna. 

Alla behöver en jurist - minst en gång i livet

28 dec 2016

Har du en familj? Då kommer det att hända dig. Någon gång under ditt liv behöver du anlita en jurist med koll på familjerätt. Familjerätts-frågor täcker in flera olika juridiska frågor som rör familjeliv i ett brett spektra. Du har kanske redan varit i kontakt med en jurist utan att ha tänkt särskilt mycket på det. Det gäller till exempel par som gifter sig och skriver äktenskapsförord. Det behöver inte finnas en konflikt för att du ska anlita en specialist på området juridik inom familjerätt. Det bästa är att anlita en familjerätts-jurist redan innan konflikten uppstår. Då kanske den aldrig uppstår.

Förenklat kan man säga att juridik handlar om att människor ska veta vad de har rätt till och vad de inte har rätt till. Våra rättigheter skiftar förstås beroende på vilken roll vi har. Under ett helt liv hinner vi ofta ha många roller inom familjerättens breda fält. Alla är vi som bekant barn i början och kanske har vi syskon. När föräldrarna går bort kan det vara bra att ta hjälp av en jurist så att det inte blir bråk om föräldrarnas tillgångar. Har du själv blivit förälder så kan du se saken från andra sidan - genom att anlita en jurist med stenkoll på familjerätt så slipper du oroa dig för att dina barn och i förlängningen även barnbarn ska bli osams efter att du gått bort.

Viktigt skydda barnen

Föräldrar som inte drar jämt, vet hur smärtsamt det kan bli för barnen. En vanlig skilsmässa är tung i sig. Men när det finns barn som far illa är det än värre. Barn, har i sig, en lång rad rättigheter som de vuxna kanske inte tänker på när de är upptagna av sin egen vuxna konflikt. Men när familjemedlemmar måste sära på sig så spelar det så klart roll för alla relationer i en familj.

En jurist som specialiserat sig på familjerättsfrågor är en bra hjälp för familjer där ett barn måste skyddas. Det förekommer ju tyvärr att barn har en våldsam förälder som den andra föräldern naturligtivs vill skydda barnen emot. En jurist hjälper till och för din talan om du behöver vara med i en utredning om vem som ska ha vårdnaden om ert gemensamma barn. Familjerätts-jurister hanterar också adoptionsfrågor.

Jurister med koll på familjerätt hjälper också till vid boupptäckningen när en släkting avlidit.

← Äldre inlägg