Juridisk hjälp inom LVU

Om ditt barn har tvångsomhändertagits enligt LVU kommer du att bli kallad till en muntlig förhandling i rätten. Vid rättegången har du rätt till ett offentligt biträde; en advokat eller annat juridiskt ombud som företräder dig och för din talan. Staten betalar kostnaderna för denna advokat.

Du har rätt att själv välja offentligt biträde och rätten ska utse biträdet enligt dina önskemål, om advokaten är tillgänglig. När du väljer offentligt biträde bör du välja en advokat med goda kunskaper inom familje- och socialrätt och i synnerhet med erfarenhet av LVU. En bra LVU-advokat kan hjälpa dig att granska socialtjänstens utredning och argumentera för din och ditt barns sak.

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga är den lag som används när ett barn misstänks fara illa i hemmet. Socialtjänsten kan då göra en utredning och komma fram till att barnet bör omhändertagas och placeras på familjehem eller i fosterfamilj. För att ett barn sak omhändertagas och skiljas från sina förälder måste socialtjänsten ha starka misstankar om att barnet riskerar att skadas fysiskt eller psykiskt och att dess framtid riskeras, exempelvis genom misshandel eller sexuella övergrepp. Om socialtjänsten fått indikationer från barnets omgivning som skola eller anhöriga på att sådana risker föreligger gör man en utredning.

Det kan också vara så att barnets eget beteende ligger till grund för en utredning. Om barnet exempelvis missbrukar droger, har ett självskadebeteende eller prostituerar sig kan ett beslut tas om tvångsomhändertagning. Oftast placeras då barnet på ett ungdomsboende anpassat för dess problematik. I dessa fall kan det vara barnets föräldrar som kontaktat socialtjänsten och bett dem göra något åt en situation de tappat kontrollen över.

Utredning och rättegång

Att göra en utredning om tvångsomhändertagande är en känslig process och många hänsyn måste tas till hur barnet kommer att reagera på ett omhändertagande. Frågan om det är rätt att skilja barnet från dess föräldrar måste ställas mot barnets nuvarande situation. Ibland kan det vara svårt att avgöra om hemförhållandena är så pass allvarliga att ett omhändertagande blir nödvändigt.

Detta medför också att en utredning ofta blir bristfällig och innehåller felaktigheter. Det är absolut nödvändigt att en såpass allvarlig fråga tas upp i rätten, där alla parter kan höras och domstolen kan skapa sig en fullständig bild av situationen. Och det är också därför som det är så viktigt att du väljer rätt advokat att företräda dig. Chansen är stor att rättegången blir en uppslitande och känslomässig historia och du behöver någon som kan förbli balanserad och föra din talan på ett sakligt och korrekt sätt.

Framtiden

Om ditt barn blir omhändertaget är det också viktigt att du respekterar beslutet och tar det som en signal att det är dags att förändra ditt liv och göra det bästa för att åter kunna leva med barnet. Du förlorar inte din roll som vårdnadshavare vid ett omhändertagande, men det övergår tillfälligt i socialnämndens försorg. Var sjätte månad görs en uppföljning av beslutet och om du kan visa att du  kan erbjuda ditt barn goda levnadsförhållanden finns en stor chans att du kan återförenas med ditt barn inom något eller ett par år.

5 Jan 2018