Bodelning mellan gifta

Hur en bodelning mellan makar ser ut beror lite på i vilket läge det sker. Beroende på om det sker under ett äktenskap, vid en skilsmässa eller när någon av de gifta avlider, kommer bodelningen i sig att fungera lite annorlunda.

Bra att känna till

Respektive make äger sin enskilda egendom i ett äktenskap, samtidigt som de också svarar för sina egna skulder. Dock gör man skillnad på enskild egendom och så kallad giftorättsgods. När två makar ingår i ett äktenskap, får de något som kallas giftorätt. Det är viktigt att göra skillnad på giftorätt och äganderätt – vid äganderätt har man ofta rätten till hela egendomen. Giftorätt innebär istället att man har rätt till halva värdet av makens egendom vid dödsfall eller vid skilsmässa.

Det som är enskild egendom i ett äktenskap är ofta det till följd av äktenskapsförord, förbehåll i testamente eller ett gåvobrev. Om egendom säljs behåller den ena maken även pengarna. Om det däremot handlar om avkastning, blir pengarna giftorättsgods. Alltså: om ena maken säljer en enskild egendom får den behålla pengarna. Om denne sedan investerar pengarna och tar ut avkastning har alltså den andre maken rätt till hälften av detta.

Bodelning vid skilsmässa

Handlar det om en skilsmässa sker bodelningen först när tingsrätten har dömt äktenskapsskillnad (eller när äktenskapet är helt upplöst). Dock bör man känna till att bodelningen ska ske omedelbart, förutsatt att någon av makarna begär det. Ofta brukar en bodelning vid skilsmässa göras under det som kallas för betänketid.

Att göra en bodelning vid en skilsmässa skiljer sig lite från att göra det under ett äktenskap, eller när någon av makarna avlider. Först görs en bouppteckning, där de båda parterna reder ut vilka egendomar, tillgångar och skulder som finns. Sedan görs en andelsberäkning. Då beräknar makarna värdet på deras tillgångar (och skulder). Det här görs enligt bouppteckningen.

Sedan gör man en så kallad lottläggning, där de båda bestämmer hur tillgångar och egendom skall fördelas mellan dem. Vid skilsmässor delas tillgångarna ofta lika. Det här gäller inte om ena maken har enskild egendom, eller om äktenskapsförord har skrivits på. I sådana fall gäller tidigare nämnda regler. Slutligen skriver man på ett bodelningsavtal, där de båda makarna bekräftar och fastställer tidigare gjord lottläggning samt bodelning.

Bodelning under ett äktenskap

En bodelning under ett äktenskap görs frivilligt, där de båda makarna är överens om att dela upp sina tillgångar och skulder enligt uppgörelse. Varför man gör detta kan det finas många olika anledningar till. Kanske anser de personligen att de inte bör äga lika mycket av allt, eller så kan det vara så att den ene maken äger mycket enskilt. Med hjälp av bodelning under äktenskapet kan den skillnaden jämnas ut. En annan anledning kan vara att den ena maken är företagare, och att bodelningen då skyddar den andra makens tillgångar om företaget skulle sättas i konkurs.

För att en bodelning under ett bestående äktenskap ska ske, krävs det att de båda makarna är överens om hur tillgångarna ska fördelas. Ofta kan det här göras på egen hand av makarna. 

10 Feb 2017